ajet top

Mehmet Görmez o Said Nursiju

  • Kategorija: Kur'an

gormez

Predsjednik Vjerskih poslova Republike Turske, Prof. Dr. Mehmet Görmez, povodom prezentiranja djela Risale-i Nur, koje izdaje Predsjedništvo, okarakterisao je Bediuzzamana kao “velikog učenjaka i mislioca kojeg je iznjedrio narod” te je rekao da je kur’anske ajete utjecajnim jezikom i stilom predočio našem vremenu.

U ime Allaha Milostivog Samilosnog!

Bediuzzaman Said Nursi je jedan veliki alim i mislilac kojeg je iznjedrio naš narod. On je svoj život posvetio objašnjavanju imanskih istina ljudima ovoga vremena. Na početku ovog stoljeća najveća želja i zamisao Bediuzzamana je bila napisati tefsir Kur’ana za koji je planirao da sadrži oko 60-70 tomova. Kao predgovor ovog tefsira napisao je djelo Muhakemat. U Prvom svjetskom ratu, na frontu je napisao prvi tom ovog tefsira po imenu Işaratu’l-I’džaz. Između 1915-1918 godine, malo prije Boljševičke revolucije, bio je zarobljenik u Rusiji. Za vrijeme dugog zarobljeništva posmatrao je struje pozitivizma, materijalizma i komunizma koje su dovele do potresa vjerovanja muslimana i kršćana pa je odustao od ove zamisli. Umjesto ovoga, polazeći od Kur’ana on je posebno dao prednost pisanju o problemima vjerovanja današnjice.

U svojim djelima izabrao je da kur’anske ajete utjecajnim jezikom i stilom prezentuje današnjem vremenu kroz teme: istine imana, islamski ahlak, smisao ibadeta, islamsko jedinstvo, razumijevanje pojmova islamski mebde’ i mead (početak života i povratak vječnom boravištu), cilj stvaranja čovjeka, mudrost stvaranja svega, manifestacija esmaul-husna u stvorenjima, veza između čovjeka (mikro kosmosa) i svemira (makro kosmosa), objašnjavanje imanskih istina današnjoj omladini, ihlas, bratstvo, ekonomija, skromnost, zahvalnost, mladost, bolest i starost. Ali zbog djela koje je pisao otvoren je parnički postupak, pa su on i njegovi učenici često su bili podvrgnuti progonima, suđenjima i hapšenju. Do revolucije 27. maja na desetine, a do kraja 1980-te na stotine puta, njegova djela su bila suđena i na kraju sve ove presude okončale su se oslobađanjem od optužbi. Svaki put sud je tražio stručni izvještaj od Predsjedništva Vjerskih poslova i Izvrsnog vijeća vjerskih poslova.

Izvršno vijeće vjerskih poslova je svaki put jasno razjasnilo da ova djela sačinjavaju tefsir Kur’ana, da razmatraju istine imana i da ne sačinjavaju negativna mišljenja. Uprkos ovome, i u kasnijem vremenu Bediuzzaman i njegova djela, jedan dugi period, nailazila su na negativna razmatranja. On je smatrao da je pisanje i širenje Risale-i Nur njegova životna dužnost uprkos svim problemima i pritiscima kojima je bio podvrgnut.

1947. godine, Predsjednik Vjerskih poslova, rahmetli Ahmed Hamdi Akseki, je pohvalio njegovo mjesto među ulemom toga vremena, poznavao ga je i bio prijatelj još od Daru’l-Hikmeti’l-Islamije pa je uporno od Bediuzzamana tražio Kullijat Risale-i Nur. Tek 1950-te godine su uspjeli poslati dva primjerka Izvršnom Vijeću Vjerskih poslova iz razloga što je Kullijat bio u rukopisu, radila se korektura radi umnožavanja i Bediuzzaman je bio u zatvoru između 1948-1950-te godine. Smrt ga je prestigla uprkos tome sto je bila želja rahmetli Ahmeda Hamdija Aksekija da štampa neka od ovih djela.

Poslije revolucije 1960-te godine sudstva i parnice su se uvećale prema Bediuzzamanu i njegovim djelima. U toku ovog perioda sudstva su nastavila tražiti mišljenje Predsjedništva vjerskih poslova i Izvrsnog vijeća vjerskih poslova o Risale-i Nuru. Izvrsno vijeće vjerskih poslova na kraju svakog zahtjeva sudstva o razmatranju dalo je pozitivno mišljenje.

Razmatranje Izvršnog vijeća vjerskih poslova od 13. 05. 1955. godine: „Razmotrili smo djelo o kome je riječ: Sadržaj ovih djela se sastoji od dova iz Časnog Kur’ana, objašnjenja ajeta i hadisa, objašnjenje islamskih istina i ajeta, tajne i smisao vrijednosti ibadeta, vrijednost ramazanskog posta i njegova mudrost, molitve Uzvišenom Allahu, njegova biografija i trenutna pitanja muslimana i odgovori potkrijepljeni naukom i filozofskim odgovorima, zatim hutbe iz Emevijske džamije u Damasku koja je održana 1326. (1911.)godine, u kojoj je riječ o potrebi jedinstva i hrabrosti muslimana, služenju vjeri, materijalnim i duhovnim koristima snage imana, te da se u sadržaju ne nalazi ništa pogrešno po pitanju vjere i administracije. Odluka razmatranja je bila pozitivna i predata je Visokom Starješinstvu.“

U vremenu između 1960-1966. godine Predsjedništvo vjerskih poslova je prošlo kroz jedan težak period. U tom periodu promijenilo se 6 predsjednika i Izvršno vijeće vjerskih poslova je bilo primorano da daje negativne izvještaje o ovim djelima. Na osnovu vjere i ahlaka ovi zahtjevi su odbijeni i nije izdat nijedan negativni izvještaj. Stoga Predsjedništvo vjerskih poslova štampalo je veliki broj knjiga islamskih učenjaka i mislilaca, kako iz Turske tako i iz ostatka svijeta, dok u skorijem vremenu nije štampalo djela Bediuzzamana Saida Nursija. Prvo odštampano djelo od strane Predsjedništva vjerskih poslova je prvi tom tefsira Kur’ana po imenu Išaratul-I’džaz koji je objavljen sa originalnim tekstom i prijevodom. Objavljivanje djela je prihvaćeno sa radošću od strane naroda.

Zbog pravnih obrazloženja nije se mogla izdati etiketa i ova djela se nisu mogla štampati do kraja novembra 2014-te godine. Ovo djelo je zaštićeno od strane države odlukom Savjeta ministara 26.11.2014. godine. Odlukom Savjeta ministara pod brojem 2014/7007 sva prava i ovlaštena štampanja ovih djela i korištenje teksta ovih djela data su Predsjedništvu vjerskih poslova. Po principu dok se pripremala odluka Savjeta ministara razmatrano je da se sva prava štampanja dodjele Predsjedništvu vjerskih poslova. Ali Predsjedništvo vjerskih poslova je tražilo da se odluka promjeni i da nije pogodno da Predsjedništvo preuzme svu obavezu te je iskazalo da će dozvoliti štampanje svake izdavačke kuće koja hoće, pod uslovom da izdaju u originalu. Na ovaj način je otvoren put da sve izdavačke kuće, pod uslovom da budu u originalu, izdaju ove knjige, a ne da budu samo izdanja Predsjedništva vjerskih poslova i Vakufa islamske zajednice Republike Turske. Zasada do dvadeset izdavačkih kuća je dobilo dozvolu i sve ostale koje budu tražile dozvolu biti će im odobrena.

Upozorenje Bediuzzamana Saida Nursija važi za sve knjige koje se čitaju, izuzev Kur’ana: “Poštovana braćo! Vaš Ustad nije bezgrješan. Smatrati ga bezgrješnim je pogreška. Ako se u jednoj bašti nalazi jedna truhla jabuka, ne šteti bašti.” “Vječna istina ne gradi se na prolaznim ljudima. Ako se gradi, nepravda je učinjena istini. Sa svakog aspekta trajna i savršena misija ne može se vezati za ljude koji se mogu podvrgnutii koji idu u propast; ako se veže, očita je šteta.” Ovim riječima on skreće pažnju na svoja djela umjesto svoje ličnosti koju smatra slabašnom, prolaznom i griješnom.

Kao što su za svoja mišljenja rekli alimi prvog stoljeća, Imam Šafija i Imam-i-Azam Ebu Hanife, tako je i Bediuzzaman rekao za svoja djela: “Nemojte uzimati neosnovano. Čak ni moju riječ, ne prihvaćajte u potpunosti zato sto sam je ja rekao, imajući pozitivno mišljenje o meni. Svaku moju riječ provjerite, stavite je na lidijski kamen. Ako je izašlo zlato, sakrijte ga u srcu. Ako je izašao bakar, odbijte i pošaljite ga meni uz kletve i ogovaranje.“ Bez sumnje, riječ Ustada lidijski kamen nije ništa drugo do Allahove riječi i tradicija.

Ovi rijetki primjeri, djela Bediuzzaman Saida Nursija, puni vrijednosti i nasljedstva naše kulture uručit će čitaocima znanje, ideju i kulturu u našim životima. Ovim povodom se zahvaljujem svima onima koji su uložili svoj trud u štampanju ovih knjiga.

Predsjednik Vjerskih Poslova

Prof. Dr. Mehmet Görmez

Prijevod: Hanifed Kajkuš

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses