ajet top

PRIJEVOD QURṬUBĪYAVOG TAFSĪRA SŪRE „AL-ḌUḤĀ“ (3.dio)

  • Kategorija: Kur'an

duha3

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى - I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio..

To jeste, nisi znao šta se od tebe želi po pitanju vjerovjesništva, pa te je on uputio, tj. pokazao ti je pravi put. Riječ ضلال je ovdje u značenju neznanja, neprimjećivanja – غفلة, kao što je to slučaj u riječima Uzvišenoga : لا يضل ربى و لا ينسى – „Gospodar moj ne čini ḍalāl i ne zaboravlja“, tj. ne zanemaruje. Isti glagol se spominje u suri Yūsuf , kada Uzvišeni govori Muḥammadu, a.s., da on o tome (vijesti o Yūsufu, a.s.) prije ništa znao nije - و إن كنت من قبله لمن الغافلين . Neki mufessiri da smatraju da riječ ضَالًّا ovdje znači sljedeće: „Nisi znao šta je Kur'an i Šerijat, pa te je Allah podučio Kur'anu i islamskom zakonu.“ Ovaj stav se prenosi od Ḍaḥḥāka, Šahra ibn Ḥawšaba i drugih. To je također značenje ajeta: مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ و لا الإيمان – „Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise..“, o kojem smo već govorili u tefsiru sure Šūra.

Drugi mufessiri smatraju da dio ajeta: وَوَجَدَكَ ضَالًّا – ima značenje: „Zatekao te je u narodu zalutalom, pa ih je Allah preko tebe uputio.“ Ovo je stav al-Kalbīya i Farrā'a. Od Suddīya se prenosi isti stav, tj.: „Zatekao te je u narodu koji je u zabludi bio, pa te je uputio na to da im pokazuješ pravi put.“ Određeni mufessiri smatraju da je značenje ovoga ajeta: „Bio si nesiguran po pitanju gdje da učiniš hidžru, pa te je on uputio.“
Neki tumači Kur'ana smatraju da riječ ضَالًّا znači: „I zaboravio si da kažeš „ako Bog da“ kada si upitan o stanovnicima pećine, Ḏū al-Qarnaynu i duši, pa sam te Ja podsjetio.“ Primjer upotrebe glagola ضلّ u ovome značenju se nalazi u ajetu: أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى - „... ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti...“

Još jedan stav po pitanju ovoga ajeta jeste sljedeći: „I zatekao te je kako tražiš Kiblu, pa ti ju je propisao.“ U tom slučaju, ovaj ajet bi došao kao tumačenje ajeta: قد نرى تقلب وجهك فى السماء – „Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu...“
Riječ ضلال može imati značenje طلب – traženje, zato što particip aktivni glagola ضلّ može imati značenje طالب – tragalac.
Sljedeći stav po ovome pitanju jeste sljedeći: „I zatekao te je zbunjenog po pitanju onoga što ti je objavljeno, pa ti je On to pojasnio.“ Tako da riječ ضلال može imati značenje تحير – zbunjenost, budući da ضالّ može značiti متحير.
Također, riječ ضلال može značiti ضياع – izgubljenost. Tako da bi tumačenje ajeta glasilo: „I zatekao te je izgubljenog u narodu tvome, pa te je k Sebi uputio.“
Još jedno značenje riječi ضلال jeste محبة – ljubav. Tumačenje ajeta u tom slučaju je sljedeće: „I zatekao te je kako žudiš za uputom, pa ti ju je podario.“ Primjer upotrebe riječi ضلال u značenju محبة jesu riječi Uzvišenog: قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم – „Ti i sada, kao i prije, osjećaš ljubav prema Jusufu.“
Neki smatraju da riječ ضَالًّا znači sljedeće: „Bio si izgubljen u brdima Mekke, pa te je On uputio i vratio tvoje djedu ʻAbdul-Muṭṭalibu. Ibn ʻAbbās pripovijeda: „Poslanik, a.s., se kao dijete izgubio u mekkanskim brdima. Abū Ǧahl ga je vidio kako se udaljava od ovaca koje je čuvao, pa ga je vratio njegovom djedu ʻAbdul-Muṭṭalibu, tako da mu je Allah ukazao počast na taj način, kada ga je vratio njegovom djedu u rukama njegovog neprijatelja.
Saʻīd ibn Ǧubayr kazuje: „Jedne prilike se Poslanik, a.s., zaputio sa amidžom Abū Ṭālibom na putovanje. Tokom jako mračne noći, Iblīs je uzeo devine uzde, pa je ona krenula pogrešnim putem. Zatim je došao Ǧibrīl, a.s., pa je puhnuo u Iblīsa tako jako da je ovaj pao na područje Indije, a Poslanika, a.s., je vratio nazad u karavanu, tako da ga je Allah time počastio i ukazao mu Svoju milost.“
Kaʻb prenosi sljedeće: „Kada je Ḥalīma upotpunila vrijeme dojenja, došla je sa Poslanikom, a.s., da ga vrati ʻAbdul-Muṭṭalibu. Kada je došla do ulaza u Mekku, čula je sljedeće riječi: „Blago tebi, o dolino mekkanska! Danas ti se vraća svjetlo, vjera, otmjenost i ljepota!“ Ḥalīma pripovijeda: „Zatim sam ga (Muḥammada) spustila na tle, kako bih popravila odjeću, nakon čega sam čula žestoku lomljavu. Okrenula sam se, a ono njega nema! Zatim sam rekla: „O ljudi, gdje je dječak?!“ Oni rekoše da nisu vidjeli ništa, pa sam ja zagalamila: „O Muḥammad!“ Najednom vidjeh oronulog starca koji se oslanjao na svoj štap. On mi reče: „Idi do najvećeg kipa, pa, ako htjedne da ti ga vrati, to će i učiniti.“ Nakon što mi to reče, poče da čini tavaf oko kipa. Poljubio mu je glavu i rekao: „Gospodaru moj, blagodati Tvoje naspram Qurayša mnogobrojne su, a ova gospođa tvrdi da se njeno dijete izgubilo; pa, ako želiš, vrati joj ga.“ Hubal se nadnese nad starčevo lice, a ostali kipovi popadaše, te mu reče: „Naša sudba je u tvojim rukama, o starče; jer, naša propast je s Muḥammadom.“
Starac baci štap, jako se uznemiri i reče Ḥalīmi: „Uistinu, tvoj dječak ima Gospodara koji ga neće upropastiti; pa, traži ga polahko.“
Pleme Qurayš se skupilo kako bi našli ʻAbdul-Muṭṭaliba. Tražili su ga po cijeloj Mekki, međutim, nisu ga našli. Za to vrijeme, on je sedam puta učinio tavaf oko Kaʻbe, ponizno moleći Allaha da vrati njegova unuka, govoreći:
„Gospodaru moj! Vrati dijete moje, Muḥammada.
Vrati ga, Gospodaru, i od mene zavjet uzmi!
Ako se Muḥammad ne nađe,
Moj narod vjetru koji će ga raspršiti izloži!“
Nakon toga, sa nebesa se začu glas: „O skupino ljudi! Nemojte vikati, jer, uistinu, Muḥammad ima Gospodara koji ga neće napustiti, niti će ga upropastiti. Muhammed se nalazi u tihāmskoj dolini, kod drveta سمر .“
ʻAbdul-Muṭṭalib se, zajedno sa Varaqom ibn Nawfalom uputio do toga mjesta i tu našao Vjerovjesnika, a.s., kako se igra sa granama i lišćem.
Neki smatraju da se pod izgubljenošću koju riječ ضَالًّا može da ima u ovom ajetu, misli sljedeće: „I zatekao te je izgubljenog u noći Miʻrāǧa, kada te je Ǧibrīl ostavio samoga, a ti puta nisi znao, pa te je On do podnožja ʻArša uputio.“
Abū Bakr al-Warrāq i drugi smatraju da: وَوَجَدَكَ ضَالًّا znači : „I zatekao te je kako voliš Ābu Ṭāliba, pa te je uputio ka ljubavi Gospodara tvoga.“
Bassām ibn ʻAbdullāh smatra da ajet ima sljedeće značenje: „I zatekao te je kako si nesiguran po pitanju toga ko si, pa te je upoznao s tobom i tvojom situacijom.“
Al-Ǧunaydî smatra: „I zatekao te je zbunjenog po pitanju objašnjenja Knjige, pa te je tumačenju podučio.“ Ajeti koji ukazuju na ovo su sljedeći: لتبين للناس ما نزل إليهم - „... da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje...“ Također: لتبين لهم الذى اختلفوا فيه – „... da bi im objasnio ono oko čega se razilaze…”
Određeni apologetičari kažu sljedeće: „Kada bi beduini našli usamljeno drvo u prostranoj pustinji, pored kojeg drugog drveta nema, nazivali bi ga ضالة, te se pomoću njega usmjeravali tokom putovanja.
Isto tako Uzvišeni Allah kaže Svome Vjerovjesniku, a.s.: وَوَجَدَكَ ضَالًّا – to jeste: „Nijednoga u vjeri tvojoj nema, ti si u njoj sam samcat, pa Sam preko tebe ka Sebi uputio stvorenja.“
Moje mišljenje je sljedeće: Svi ovi stavovi su lijepi. Neki od njih ajet tumače na metaforički, a neki na doslovan način. Meni se najviše dopada posljednji stav, jer spaja sva metaforička tumačenja u jednu cjelinu. Neki tumači Kur'ana kažu: „On, Poslanik, a.s., je bio poput svoga naroda, u vanjštini nije pokazivao nikakvu razliku u odnosu na njih. Ipak, što se tiče mnogoboštva, u njega nije vjerovao, već je u javnosti praktikovao isto što i njegov narod do svoje četdesete godine.“
Al-Kalbī i Al-Suddī kažu: „Ovaj ajet u svome vanjskom smislu znači: „I zatekao te je kao nevjernika, a i narod kao takav, pa te je uputio.“ O ovome pitanju smo već govorili u tumačenju 52. ajeta sure Šūra.
Navest ćemo još nekoliko stavova po pitanju značenja riječi ضَالًّا. Neki smatraju da ajet ima ovo značenje: „I zatekao te je zaboravljenog u narodu paganskom, pa te je odlikovao nad njima.“
Kaže se: ضلّ الماء فى اللبن – doslovce: „Voda je zalutala u mlijeko.“ To jeste, sjedinila se s njim.
Primjer upotrebe glagole ضلّ u ovome značenju nalazi se u ajetu : أءذا ضللنا فى الأرض - tj., zar onda kada se sa prašinom spojinom prilikom ukopa, kao da se od nje ne razlikujemo. U Ḥasanovom qirāatu ovaj ajet se čita ovako: وجدك الضال فاهتدى بك . Ovakvo čitanje je u skladu sa tumačenjem istog ajeta.
Posljedni stav po ovome pitanju jeste da ajet ima sljedeće značenje: „I zatekao je narod tvoj kako ne ide pravim putem preko tebe, niti poznaju tvoju vrijednost, pa je uputio muslimane na tebe i oni su ti povjerovali.“

 

Davud Efendić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses