ajet top

PRIJEVOD QURṬUBĪYAVOG TAFSĪRA SŪRE „AL-ḌUḤĀ“ (2.dio)

  • Kategorija: Kur'an

duha1

وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى . وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى - Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta, a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!
Salama prenosi od Ibn Isḥāqa da je značenje ajeta: وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَى – „Ono što se kod Mene nalazi u tvom konačnom prebivalištu je bolje od počasti kojima si obdaren na Dunjaluku“. Ibn ʻAbbās prenosi da je Poslaniku, a.s., bilo pokazano ono što će Allah dati da njegov ummet nakon njega osvoji, pa je on bio sretan zbog toga, nakon čega se Ǧibrīl spustio s četvrtim i petim ajetom sure Ḍuḥa.
Ibn Isḥāq kaže da je značenje ovog ajeta: “Pobjeda je na dunjaluku, a nagrada je na ahiretu.“ Neki smatraju da se pod boljitkom Onoga svijeta za Muhammeda, a.s., misli Ḥavḍ i šefāʻat. Ibn ʻAbbās kaže: „Hiljadu dvoraca od bijeloga bisera, čiji će podovi od miska biti.“ U ovome stavu ga podržava Awzāʻī koji kaže da mu je pripovijedao Ismāʻīl ibn ʻUbaydullāh, a ovaj je čuo od ʻAliyya ibn Abdullāha ibn ʻAbbāsa, koji je čuo svoga oca kako govori sljedeće: „Poslaniku, a.s., je pokazano ono što će Allah dati da njegov ummet osvoji, pa je on bio sretan zbog toga, nakon čega je Allah, dž.š., objavio prvih pet ajeta sure Ḍuḥa. Uzvišeni Allah će mu dati hiljadu dvoraca u Džennetu, čija će podloga od miska biti, a u svakom dvorcu će biti onoliko žena i posluge kolilko mu dolikuje.“
Od istoga čovjeka se prenosi da je rekao: „Muḥammad, a.s., će biti zadovoljan time da nijedan pripadnik njegova ummeta ne uđe u vatru.“ U ovome stavu s njime se slaže Siddī. Neki mufessiri smatraju da se u pomenutim ajetima misli šefāʻat - zagovorništvo za sve mu'mine. Od ʻAliyya ibn Abī Ṭāliba se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Allah će mi dati pravo zagovorništva za moj ummet, sve dok On, Uzvišeni, ne kaže: „Jesi li zadovoljan, Muḥammade?“ - a ja ću odgovoriti: „Gospodaru moj, zadovoljan sam.“
U Muslimovom Ṣaḥīḥu se prenosi hadīṯ od ʻAbdullāha ibn ʻAmra ibn al-ʻĀṣa, da je Poslanik, a.s., učio ajet iz sure Ibrāhīm: „Onaj ko bude mene slijedio – moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao – pa, Ti, uistinu, praštaš i samilostan si.“ Nakon njega je proučio ajet u kom se navode riječi ʻĪsā'a, a.s., : „Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si.” Nakon toga je podigao svoje ruke i rekao: „Allahu moj... Moj ummet, moj ummet!“ – te je zaplakao. Zatim je Uzvišeni Allah rekao Ǧibrīlu: „Idi Muḥammadu, a Gospodar tvoj je najznaniji, pa ga pitaj šta ga je to uplakalo.“ Ǧibrīl je došao Muḥammadu, a.s., te mu je Poslanik, a.s., rekao razlog svoga plača. Nakon toga je Allah Uzvišeni rekao Ǧibrīlu: „Idi Muḥammadu i reci mu: „Gospodar tvoj ti kazuje: „Mi ćemo te učiniti zadovoljnim po pitanju tvoga ummeta, i nećemo te ražalostiti.“
ʻAliyy ibn Abī Ṭālib je rekao stanovnicima ʻIrāqa: „Vi govorite da je ajet koji pruža najviše nade u Kur'anu: „Reci: „O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” Oni odgovoriše: „Tako je, mi tako smatramo.“ On im odgovori: „Međutim, mi, ehlul-bejt, kažemo da je ajet koji pruža najviše nade u Kur'anu - peti ajet sure Ḍuḥā: „A Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!“
U ḥadīṯu se navodi da je Poslanik, a.s., kada je objavljen ovaj ajet, rekao: „Kada je već tako, tako mi Allaha, neću biti zadovoljan sve dok je ijedan pripadnik moga ummeta u Vatri.“

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى – Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio?
Uzvišeni nabraja blagodati koje je podario Svome vjerovjesniku, Muhammedu, a.s., pa kaže: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا- „Zar nisi siroče bio..?“¬, tj. nemaš oca, tvoj babo je umro. فَآوَى – „pa ti je On utočište pružio.“ – tj. podario ti je sklonište, sigurno mjesto gdje ćeš boraviti, kod tvoga amidže Abū Ṭāliba, pa se on brinuo o tebi.
Ǧaʻfar ibn Muḥammad al-Ṣādiq je upitan: „Zašto je Vjerovjesnik, a.s., učinjen siročetom?“ – na što je on odgovorio: „Kako nijedno stvorenje ne bi imalo pravo nad njim.“ Od Muǧāhida se prenosi da bi Arapi za krupno zrno bisera, kojemu nema sličnoga, govorili da je yatīm-siroče. Tako da je metaforičko tumačenje ajeta sljedeće: „Zar te nije našao jedinstvenog u tvojoj časti, i sličnog ti našao nije, pa ti utočištem učinio prijatelje koji su te čuvali i štitili?“

 

Davud Efendić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses