ajet top

Da li su hadisi koji govore o vrijednosti redžeba izmišljeni?

  • Kategorija: Hadis

redžep

Pitanje: Vezano za hadis Enesa da je Božiji poslanik, s.a.v.s., kazao: Doista u džennetu ima jedna rijeka koja se zove Redžeb. Njena voda je bjelja od mlijeka, slađa od meda. Ko posti jedan dan u redžebu, Allah će ga napojiti sa te rijeke.1 I vezano za hadis Enesa da je Božiji poslanik, s.a.v.s., kazao: Ko posti tri dana svetog mjeseca: četvrtak, petak i subotu, upisat će mu se ibadet sedam stotina godina.2 I vezano za hadis Enesa da je Božiji poslanik, s.a.v.s., kazao: Ko posti jedan dan redžeba, kao da je postio godinu dana. Ko posti sedam dana redžeba, zatvorit će mu se sedam džehennemskih vrata. Ko posti osam dana redžeba, otvorit će mu se osam džennetskih vrata. Ko posti deset dana redžeba, njegova loša djela će biti zamijenjena dobrim djelima.3 Jesu li ovo izmišljeni (mevdu') hadisi)? I koja je razlika između slabog (daif) i čudnog (garib) hadisa?
Odgovor: Dotični hadisi nisu izmišljenji, nego spadaju u kategoriju slabih (daif) hadisa čije je prenošenje dozvoljeno za vrijednosti dijela (fadilete).
Glede prvog hadisa, njega bilježe: Ebu eš-Šejh ibn Hajjan4 u Knjizi o postu (Kitab es-sijam), El-Asbehani i Ibn Šahin, obojica u Et-Tergibu5 , Bejheki i dr. Kazao je El-Hafiz ibn Hadžer za taj hadis: "U njegovom lancu (isnadu) ima jedino Mensur ibn Zaide el-Esedi6 čije se stanje treba ispitati. Od Mensura ibn Zaide prenosi grupa ljudi, no ne vidim da je ocjenjen pouzdanim." Mensura ibn Zaidu spominje Ez-Zehebi u El-Mizanu7 i ocjenjuje ga kao slabim na osnovu ovog hadisa.8
Glede drugog hadisa, njega bilježe: Et-Taberani, Ebu Nuajm i drugi raznim putevima. U nekim od tih puteva stoji izraz: dvogodišnji ibadet.9 Kazao je El-Hafiz ibn Hadžer za taj hadis: "On je primjerniji, njegovo bilježenje je bolje, a lanac (isnad) hadisa je prikladniji od slabog (daifa) i blizu dobrog (hasena)."
Glede trećeg hadisa, njega bilježe El-Bejheki u Fedail el-evkat i drugi. Hadis ima slabe puteve i primjere koji nisu potvrđeni. Međutim, hadis se uzdigao iznad toga da bude izmišljen (mevdu').
Glede razlike između slabog hadisa (daifa) i čudnog hadisa (garib), između njih ima odnos općeg i posebnog sa jednog aspekta. Tako hadis može da bude istovremeno i daif i garib, može da bude garib, a da ne bude daif zbog vjerodostojnosti seneda ili njegove valjanosti, a može da bude daif, a da ne bude garib zbog postojanja više od jednog svog seneda i nedostajanja jednog od uslova (šartova) za prihvatanje hadisa, kako je utvrđeno u hadijskoj znanosti.

Priredio: Jusuf Džafić

(Es-Sujuti, El-Havi li el-fetava, Dar El-Fikr, Bejrut, 2004, sv. 1, str. 419-420)

---------------------------------------------------------------------------------

[1] Hadis bilježe u ovoj verziji: El-Bejheki, Fedail el-evkat, Mektebe El-Munare, Mekka, 1990, br. 8; Kadi el-Maristan, El-Mešiha, Dar Alem el-fevaid, Mekka, 2001, br. 658; Kavvam es-Sunne el-Asbehani, Et-Tergib ve et-terhib, Dar el-Hadis, Kairo, 1993, br. 1847; El-Mutteki el-Hindi, Kenz el-ummal, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1981, br. 24260.

[2] Hadis bilježe u ovoj verziji: Temam, El-Fevaid, Mektebe Er-Rušd, Rijad, 1991/92, br. 1009, 1010; Ibn Asakir, Tarih Dimešk, Dar El-Fikr, Bejrut, 1995, br. 2290; El-Mutteki el-Hindi, Kenz el-ummal, hadis br. 24173.

[3]Radi se dijelu hadisa kojeg bilježe: El-Bejheki, Šu'bel-iman, Mektebe Er-Rušd, Rijad, 2003, br. 3520; Ibid., Fedailel-evkat, br. 9; El-Mutteki el-Hindi, Kenz el-ummal, 24264. Puni hadis glasi: Ko posti jedan dan redžeba, kao da je postio godinu dana. Ko posti sedam dana, zatvorit će mu se sedam džehennemskih vrata. Ko posti osam dana, otvorit će mu se osam džennetskih vrata. Ko posti deset dana, neće ništa zatražiti od Allaha, a da mu to Allah neće dati. Ko posti petnaest dana, oglasit će se glasnik sa neba: "Oprostio sam ti što je prošlo. Stoga, započni ponovo sa djelima. Zaista su tvoja loša djela zamijenjena dobrim djelima." U redžebu je Nuh, a.s., nošen u lađi. Radi toga je Nuh postio i naredio onima koji su bili sa njim da poste. Lađa je plovila sa njima šest mjeseci sve do kraja desetog dana muharrema.

[4]Puno ime Ebu Muhammed Abdullah ibn Muhammed ibn Džafer ibn Hajjan el-Asbehani (887-979), poznati muhaddis, mufessir historičar iz Isfahana.

[5]Misli na njihova hadiska djela, pošto obojica imaju hadisko djelo pod sličnim imenom (Kavvam es-Sunne el-Asbehani  Et-Tergib ve et-terhib, Ibn Šahin Et-Tergib fi fedail el-e'mal ve sevab zalike). Bilježenje hadisa uTergibu Asbehanija smo već spomenuli jednoj od prethodnih bilješki. No, gorespomenutog hadisa nema u Tergibu Ibn Šahina, prema dostupnim verzijama tog djela.

[6]U nekim biografskim leksikonima ravija (prenosilaca) se navodi kao Mensur ibn Jezid. Vidi npr.: Ez-Zehebi, Mizan el-I'tidal, Dar El-Ma'rife, Bejrut, 1963, sv. 4, str. 189, br. 8797; Ibn Hadžer, Lisan el-mizan, Dar El-Bešair el-islamijje, Bejrut, 2002, sv. 8, str. 170, br. 7939.

[7] Poznati biografski leksikon ravija.

[8] Ez-Zehebi, Mizan el-I'tidal, sv. 4, str. 189, br. 8797

[9] Tačnije, Sujuti misli na verziju dotičnog hadisa koja glasi: Ko posti tri dana svetog mjeseca: četvrtak, petak i subotu, upisat će mu se dvogodišnji ibadet. Ovu verziju hadisa bilježe: Et-Taberani, El-Mu'džem el-evsat, Dar El-Haremejn, Kairo, 1994/95, br. 1789; El-Bejheki, Fedail el-evkat, br. 308; El-Mutteki el-Hindi, Kenz el-ummal, 24237.

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses