ajet top

Ashabi koji su ukopani u Beki'i

 • Kategorija: Hadis

bekija

Priredio: Jusuf Džafić

 1. Ibrahim ibn Muhammed, sin poslanika Muhameda-Mustafe, a.s.
 2. Osman ibn Affan,
 3. Sa'd ibn Ebu Vekas ez-Zuhri, Ebu Ishak,
 4. Seid ibn Zejd ibn Nufejl el-Kureši,
 5. Abdurrahman ibn Avf el-Kureši ez-Zuhri, Ebu Muhammed,
 6. El-Abbas ibn Abdulmuttalib, Ebu Fadl,
 7. Osman ibn Maz'un el-Kureši, Ebu es-Saib,
 8. Abdullah ibn Mes'ud el-Hezeli, Ebu Abdurrahman,
 9. El-Hasan ibn Alija, unuk Poslanika, a.s.,
 10. Abdullah ibn Ebu Bekr es-Siddik,
 11. Ubejj ibn Ka'b el-Ensari, Ebu el-Munzir,
 12. Usejd ibn Hudajr el-Ensari,
 13. Usame ibn Zejd ibn Harise, Ebu Muhammed,
 14. Evs ibn Sabit el-Munzir el-Ensari,
 15. Evs ibn Havla ibn Abdullah el-Ensari,
 16. Es'ad ibn Zurare el-Ensari, Ebu Umame,
 17. El-Erkam ibn Ebu el-Rekam Abdulmenaf el-Kureši,
 18. Džabir ibn Abdullah, Ebu Abdurrahman,
 19. Džebbar ibn Sahr el-Ensari,
 20. Džubejr ibn Mut'im el-Kureši, Ebu Muhammed,
 21. El-Haris ibn Huzejme, Ebu Bišr,
 22. Hakim ibn Hizam ibn Huvejlid,
 23. Hassan ibn Sabit el-Ensari, Ebu el-Velid,
 24. El-Hadždžadž ibn Ilat es-Sulemi, Ebu Muhammed,
 25. Hatib ibn Ebu Beltea el-Lahmi, Ebu Abdullah,
 26. Huvejtib ibn Abduluzza el-Kureši,
 27. Habbab, Ebu Jahja, oslobođeni rob Usbe ibn Gazvana,
 28. Hufaf ibn Ejmen el-Gafari,
 29. Huvejlid ibn Amr el-Huzai, Ebu Šurejh,
 30. Havvat ibn Džubejr, Ebu Abdullah,
 31. Zejd ibn Halid el-Džuheni, Ebu Abdurrahman,
 32. Sa'd ibn Muaz,
 33. Sa'd ibn Malik, Ebu Seid el-Hudri,
 34. Seleme ibn Selame ibn Vakš el-Ensari, Ebu Avf,
 35. Selem ibn el-Ekve', Ebu Muslim,
 36. Sehl ibn Bejda,
 37. Sehl ibn Sa'd es-Saidi el-Ensari, Ebu el-Abbas,
 38. Sehl ibn Ebu Hasme, Ebu Abdurrahman,
 39. Es-Saib ibn Jezid el-Kinani,
 40. Suhejl ibn Bejda el-Kureši, Ebu Umejje,
 41. Suhejb ibn Sinan er-Rumi,
 42. Sahr ibn Harb, Ebu Sufjan,
 43. Abdullah ibn Buhejne,
 44. Abdullah ibn Sabit el-Ensari, Ebu er-Rebi',
 45. Abdullah ibn Dža'fer ibn Ebu Talib el-Kureši, Ebu Džafer,
 46. Abdullah ibn Hanzala, Ebu Hanzale,
 47. Abdullah ibn Ka'b el-Ensari,
 48. Amr ibn Ebu Serh el-Kureši, Ebu Seid,
 49. Amr ibn Umejje el-Dameri,
 50. Amb ibn Hazm ibn Zejd,
 51. Ukbe ibn Amr el-Bedri, Ebu Mes'ud,
 52. Ukbe ibn Mes'ud el-Hezeli, Ebu Abdullah,
 53. Alkame ibn Vekkas el-Lejsi,
 54. Kajs ibn Sa'd ibn Ubade el-Ensari, Ebu el-Fadl,
 55. Katade ibn en-Nu'man el-Ensari, Ebu Amr,
 56. Ka'b ibn Malik el-Ensari, Ebu Abdullah,
 57. Ka'b ibn Udžre ibn Umejje el-Ensari,
 58. Kulejb,
 59. Muhammed ibn Mesleme el-Ensari, Ebu Abdurrahman,
 60. Muhammed ibn Ebu el-Džehm ibn Huzejfe,
 61. Muhammed ibn Amr ibn Hazm el-Ensari, Ebu Abdulmelik,
 62. Muhammed ibn Ubejj ibn Ka'b,
 63. Muaz ibn el-Haris el-Ensari,
 64. Malik ibn Amr ibn Atik,
 65. Malik ibn Rebia el-Ensari,
 66. El-Mugire ibn el-Ahnes el-Sekafi,
 67. Ma'kil ibn Sinan el-Ešdžei, Ebu Abdurrahman,
 68. Mahzeme ibn Nevfel el-Kureši,
 69. El-Mikdad ibn el-Esved, Ebu Ma'bed,
 70. Evnuh Mukavkisa,
 71. Nevfel ibn Muavija ed-Dejli,
 72. Hind ibn Harisa el-Eslemi,
 73. Ebu Šurejh el-Ka'bi el-Huzai,
 74. Ebu Hurejre ed-Devsi,
 75. Ebu el-Jusr el-Ensari,
 76. Fatima bint Muhammed, kćerka Poslanika, a.s.,
 77. Zejneb bint Muhammed, kćerka Poslanika, a.s.,
 78. Rukajja bint Muhammed, kćerka Poslanika, a.s.,
 79. Ummu Kulsum bint Muhammed, kćerka Poslanika, a.s.,
 80. Aiša bint Ebu Bekr, žena Poslanika, a.s.,
 81. Hafsa ibn Omer, žena Poslanika, a.s.,
 82. Hind bint Ebu Sufjan, Ummu Habiba, žena Poslanika, a.s.,
 83. Hind ibn Ebu Umejje, Ummu Seleme, žena Poslanika, a.s.,
 84. Zejneb bint Džahš, žena Poslanika, a.s.,
 85. Zejneb bint Huzejme, žena Poslanika, a.s.,
 86. Safija bint Hujejj, žena Poslanika, a.s.,
 87. Džuvejrija bint el-Haris el-Huzai, žena Poslanika, a.s.,
 88. Rejhana bint Šem'un, robinja Poslanika, a.s.,
 89. Marija Koptkinja, robinja Poslanika, a.s.,
 90. Safija bint Abdulmuttalib, tetka Poslanika, a.s.,
 91. Ummu Rumman, žena Ebu Bekr, r.a.,
 92. Ummu Sulejm bint Milhan,
 93. Sebia bint el-Haris.


 1. Akaid
 2. Fikh
 3. Društvo i kultura
 4. Pitanja i odgovori
 5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses