ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): 40. vid

  • Kategorija: Hadis

muhammed saws4

 Među njima jeste da je Muhammed, s.a.v.s., poslan sa jezgrovitim govorom89, da mu je rijek veoma sažet90 i da je nadmašio Arape u rječitosti i stilistici91.

OBRADA I KOMENTAR:

89Upućuje na hadis Muhammeda, s.a.v.s., koji u verziji koju bilježi Buhari u Sahihu od Ebu Hurejre, r.a., glasi: Poslan sam sa jezgrovitim govorom, potpomognut sam strahom, a dok sam spavao dati su mi ključevi zemaljskih riznica i stavljeni u moju ruku. Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenose ga sljedeći ashabi: Ebu Hurejre, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Mesud, Ebu Musa Ešari, Omer ibn Hattab, Alija ibn Ebu Talib, Ebu Umame Sudejj ibn Adžlan Bahili, Hind ibn Ebu Hale Temimi. Bilježe ga sljedeći muhaddisi: Ma'mer ibn Rašid u Džami' (br. 20033, 20334, 20062); Ismail ibn Džafer u Hadisima (br. 141, 249); Abdurrezzak u Musannefu (br. 10163); Seid ibn Mensur u Musnedu (br. 2862); Ibn Ebu Šejbe (br. 2998, 31644, 31735); Ahmed u Musnedu (br. 6606, 6607, 6981, 7403, 7585, 7620, 7632, 8150, 9705, 9867, 10517); Buhari u Sahihu (br. 2977, 7013, 7273); Muslim u Sahihu (br. 1195-1200); Ebu Davud u El-Merasil (Ebu Davud, El-Merasil, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1988, br. 45); Tirmizi u Sunenu (br. 1553); Ibn Ebu Asim u El-Ahad ve el-mesani (br. 1231); Bezzar u Musnedu (656, 7638, 7775, 8674, 9356, 9854); Nesai u Sunenu (br. 1167, 3087-3089), Es-Sunen el-kubra (br. 757, 4280-4282); Ebu Ja'la u Musnedu (br. 6287, 6491, 6492, 7238); Serradž u Hadisu (br. 289-292,303, 305, 506, 1901), Musnedu (br. 491, 492, 509); Ebu Avane u Mustahredžu (br. 1169-1173); Tahavi u Šerh muškil el-asar (br. 1025, 4486, 4976), Šerh meani el-asar (Et-Tahavi, Šerh meani el-asar, Alem el-kutub, Rijad, 1994, br. 1419, 1420, 1565-1567); Ibn Hibban u Sahihu (br. 2313, 6363, 6401-6403); Adžurri u Šerijatu (1042, 1047); Taberani u El-Mu'džem el-kebir (br. 9962), Musned Eš-Šamijjin (br. 1712, 3029, 3305); Darekutni u Sunenu (br. 4275); Ebu Tahir Muhallis u Muhallisijjatima (br. 1806, 2701); Temam u Fevaidu (br. 1102); Lalikai u Šerhu (br. 1440, 1441, 1447); Ebu Nuajm u Musnedu (br. 1153-1158); Kadai u Musned Eš-Šihb (br. 570, 571); Bejheki u Es-Sunen el-kubra (br. 4265, 13318, 17363, 17718), Šu'b el-iman (br. 137, 1367, 1368, 4837), Delail en.-nubuvve (br. 1902, 2210-2213), Ma'rife es-sunen ve el-asar (br. 5078); Begavi u Šerh es-sunne (br. 3617); Kadi-l-Maristan u Mešihi (br. 512) i dr.

90 Upućuje na hadis, koji glasi u rivajetu koji bilježi Darekutni u Sunenu od Abdullaha ibn Abbasa, r.a: Dat mi je jezgrovit govor, a rijek mi je veoma sažet. Ovaj hadis je slab sam po sebi (daif li zatihi), ali mu je značenje ispravno i poklapa se sa smislom prethodno obrađenog hadisa u bilješci br. 88. Štaviše, on je i obrađen u prethodnom hadisu kao jedna njegova verzija. Stoga, ovaj hadis je dobar - hasen radi dotičnog hadisa (hasen li gajrihi). Prenose ga Abdullah ibn Abbas i Omer ibn Hattab među ashabima i Ejjub ibn Junus među tabiinima. Bilježe ga sljedeći autori: Abdurrezzak u Musannefu (br. 10163); Ibn Ebu Šejbe u Musannefu (br. 31772); Ebu Davud u El-Merasil (br. 455); Darekutni u Sunenu (br. 4275); Bejheki u Šu'b el-iman (br. 1367, 4837) i dr.

91 Za Muhammedovu, s.a.v.s, rječitosti imamo dosta primjera iz njegove sire (života) i u njegovom hadisu (rijeku). Navest ćemo nekoliko njih:

1) Prethodni hadisi obrađeni u bilješkama pod brojem 88. i 89. govore o Poslanikovoj rječitosti, tačnije darovanom jezgrovitom govoru. Jedna verzija hadisa u bilješci br. 88 donosi naročito podroban opis njegove rječitosti. Verziju bilježi Ibn Ebu Asim u El-Ahad ve el-mesani od Hind ibn Ebu Hale Temimi, r.a: Od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je rekao Hindu ibn Ebu Haletu Temimiju, pastoru Allahovog poslanika, s.a.v.s: "Opiši nam Allahovog poslanika, s.a.v.s, jer ga, možda, među nama ti najbolje poznaješ." Odgovorio: Bijaše, oca mi i matere moje, dugo šutio, stalno razmišljao, neprekidno tugovao. Kada bi govorio, govorio bi jezgrovito bez duljenja i kraćenja. Kada bi pričao, ponovio bi. Kada bi propovijedao (vazio), uozbiljio bi se i tresao. Ako se neko ne bi sa njim slagao, opširno bi iznio svoje mišljenje sa revnošću . Radovao bi se, razgovarajući sa svojim ashabima. Veličao bi blagodat, pa makar bila sitna. Ne bi grdio ukus hrane. Smiješio bi, pokazujući zube koliko je veličina grada (tuče).

2) Hadis koji donosi priču Dimada, r.a. Donosimo verziju koju bilježi Muslim u Sahihu od Ibn Abbasa, r.a: Dimad je došao u Mekku. Bješe iz Ezda Šenuinog i bijaše liječio od ludila i džinskog dodira (ograjisanja). Čuo je mekkanske glupake kako govore: "Muhammed je zbilja lud". Stoga je kazao: "Ako vidim tog čovjeka, možda ga Allah izliječi mojim rukama". Zatim ga je susreo i rekao mu: "Muhammede, ja liječim od ludila i džinskog dodira. Allah, zaista, liječi mojim rukama koga On hoće. Da li ti imaš tu bolest?" Kazao je Allahov poslanik, s.a.v.s: "Sva zahvala pripada Allahu. Njemu zahvaljujemo, od Njega pomoć tražimo. Koga Allah uputi nikoga ga zabludjeti ne može, a koga On zabludi, nikoga ga uputiti ne može. Svjedočim da nema božanstva osim Allaha, Koji sudruga nema, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik." Damad je onda zatražio: "Ponovi mi te riječi." Allahov poslanik, s.a.v.s., mu ih je ponovio tri puta. Potom je Damad kazao: "Slušao sam govor gatara, čarobnjaka (sihirbaza), pjesnika, ali ne čuh sličan ovom govoru. Doista je dosegao središnje dno mora (tj. dosegao vrhunac rječitosti). Daj mi svoju ruku da ti dam prisegu na islam." Tada je prisegao, te ga je Allahov poslanik, s.a.v.s., upitao: "I prisegu tvog naroda?" Ovaj je odgovorio: "Da, i prisegu mog naroda." Poslije je Allahov poslanik, s.a.v.s., poslao odred, koji je prošao pokraj njegovog naroda, pa je zapovjednik odreda upitao vojsku: " Da li ste od ovih išta uzeli?"  Neki vojnik je odgovorio: "Uzeo sam od njih  lavor." Zapovjednik mu je naredio: Vrati ga! Ovi su, doista, Dimadov narod."  Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenosi ga Abdullah ibn Abbas, r.a. Bilježe ga sljedeći pisci: Ahmed u Musnedu (br. 2749); Muslim u Sahihu (br. 2045); Ibn Hibban u Sahihu (br. 6568); Ibn Mende u Imanu (br. 131, 132); Ebu Nuajm u Musnedu (br. 1954), Et-Tibb en-Nebevijj (br. 44); Bejheki u Es-Sunen el-kubra (br. 5801), Delail en-nubuvve (br. 523), El-Kada' ve el-kader (br. 343, 344) i dr.

3) Priča Tufejla ibn Amra Devsija, r.a. Donosimo veći dio priče: Bijah čovjek pjesnik, vođa u svom narodu. Kada sam stigao u Mekku, otišao sam do kurejšijskih muževa, koji su mi poručili: "Ti si čovjek pjesnik vođa. Mi se ozbiljno bojimo za te da ćeš susresti izvjesnog čovjeka, pa će ti ozbiljno našteti svojom pričom. Njegova priča je, zbilja, poput čarolije (sihra). Čuvaj ga se da ne ubaci između tebe i između tvoga narod ono što je ubacio među nas, pošto on rastavlja čovjeka od njegovog brata, čovjeka od njegove žene, čovjeka od njegovog sina." Tako mi Allaha, nisu prestali da mi pričaju o njemu i da mi brane da ga slušam, sve dok ne rekoh: "Tako mi Allaha, ući ću u džamiju samo zapušenih ušiju." Nakon toga sam uzeo uši, kazuje Tufejl, i napunio ih pamukom, te sam onda otišao u džamiju. Kad tamo Allahov Poslanik, s.a.v.s., stoji u džamiji. Prišao sam mu bliže i Allah dade da čujem nešto njegovih riječi. Potom rekoh u sebi: "Tako mi Allaha, doista je ovo slabost, a ja sam, zbilja, stamen čovjek. Nisu mi nepoznate lijepe i ružne stvari. Tako mi Allaha, slušat ću ga, pa ako njegov govor bude razuman prihvatit ću ga, a ako bude suprotno, klonit ću ga se." Zatim sam uklonio pamuk, pa ne čuh nikad ljepši govor od govora kojim on govoraše. Rekoh: "Neka je slavljen Allah (Subhanallah), ne čuh kao danas bolji i ljepši govor od njegovog." Nakon što je otišao, slijedio sam ga, pa sam zajedno sa njim ušao u njegovu kuću i kazao: "Muhammede, Tvoj narod mi je došao i kazao mi: Tako i tak", onda sam ga obavijestio o onome što su kazali, "Allah je dao da čujem od tebe što govoriš. Sam sam shvatio da je to istina (hak), pa mi ponudi svoju vjeru." Potom mi je ponudio islam, pa sam primio islam i kazao: Vratit ću se Devsu. Oni mi se pokoravaju. Pozvat ću ih u islam. Možda će Allah dati da ih uputim. Stoga, moli Allaha da mi da znak." Rekao je Muhammed, s.a.v.s: "Allahu moj, daj mu znak koji će mu pomoći." Poslje sam otišao sve dok se nisam popeo na vrh moga naroda. Tamo je moj otac, veoma star, moja žena, moje dijete. Nakon što sam se popeo na vrh, Allah je stavio između mojih očiju svjetlo (nur) kao svjetlica, koga vidi prisutni u tmini noći. Dok sam silazio sa vrha, rekao sam: Allahu moj, nemoj znak na mom licu, jer se stvarno bojim da ne pomisle da je to kazna zbog ostavljanja njihove vjere." Zatim ga je promijenio i stavio na glavu mog biča - vidio sam se kako im putujem na svojoj devi, dok se znak nalazi na glavi moga biča poput okačene svjetiljke (kandijlja). Onda mi je došao otac, a ja sam mu rekao: "Odbij od mene. Nisam tvoj i ti nisi moj." Pitao me je: "A što to?" Odgovorio sam: "Primio sam islam i slijedim vjeru Muhammedovu." Kazao mi je: "Sinko! Moja vjera je tvoja vjera. Takođe tvoje matera." Zatim su primili islam. Onda sam pozvao Devs u islam, pa su oni odbili i uzoholili se. Potom sam otišao Allahovom poslaniku, s.a.v.s., i ispričao mu da je Devs ogrezao u blud (zinaluk) i kamatu. "Dovi (moli) za njih!"; zamolio sam. Alahu moj, uputi Devs, dovio je Muhammed, s.a.v.s. Nakon toga sam se vratio njima, a Allahov poslanik, s.a.v.s. je učinio Hidžru. Bijah među njima, pozivajući ih u islam sve dok se ne odazva među njima ko se odazva i dok se ne odigraše Bedr, Uhud i Hendek. Poslije sam otišao sa osamdeset ili devedeset pripadnika moje porodice i bijah sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., sve dok se ne oslobodi Mekka... Prenosi je Salih ibn Kejsan od Tufejla ibn Amra, r.a. Bilježi je Zehebi u Sijer ealam en-nubela'  (Ez-Zehebi, Sijer ealam en-nubela', Muessese Er-Risale, Bejrut, 1985, sv. 1, str. 345).

 

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses