ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): 39. vid

  • Kategorija: Hadis

21 01 2015 1

 Među njima jeste da je Allah sakrio onoga iz njegovog ummeta kome djela nisu primljena, dok oni prije njih bijahu prinosili žrtve (kurbane), pa bi vatra pojela ono što je primljeno, a ostavila ono što nije, sramoteći time prinositelja.85 Slično tome Allah veli: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.86

  A Muhammed, s.a.v.s., veli: Ja sam, zbilja, milost, uputitelj.87 Ja sam vjerovjesnik milosti.88

OBRADA I KOMENTAR:

85 Ne postoji merfu' predaja - predaja koja doseže do Poslanika, s.a.v.s., u kojoj imamo izravnu potvrdu da su kurbani prijašnjih naroda bivali vatrom progutani ako bijahu primljeni, a ostavljeni ako bijahu odbijeni. Međutim, da je uistinu tako bilo, možemo zaključiti neizravnim putem na osnovu sljedećih ajeta, hadisa i predaja od ashaba i tabiina:

1) Ajet u kome Uzvišeni govori o izazovu koji bi jevreji postavili pred svoje poslanike da prinesu kurban koji će vatra progutati, kako bi time potvrdili istinitost svoga poslanstva: Jevrejima koji govore: "Bog nam je naredio da ne povjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što dođe sa žrtvom koju će vatra progutati" - reci: "I prije mene su vam poslanici dolazili sa jasnim dokazima, a i s tim što govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali?" (Alu Imran, 183)

2) Predaja od određenih ashaba i tabiina kojima se tumači idući kur'anski ajet iz priče o Kabilu i Habilu: ispričaj im dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, od drugog nije, ovaj je rekao: "Sigurno ćte ubiti!" - "Allah prima samo od onih koji su dobri" - rečonaj. (El-Maide, 27) Predaja, u verziji koju bilježi Taberi u Tefsiru od Abdullaha ibn Abbasa, Abdullaha ibn Mesuda i drugih ashaba, glasi: Ademu se bijahu rađala djeca samo po muško zajedno sa ženskom, pa bi se mladić iz jednog poroda oženio sa djevojkom iz drugog poroda, dok bi se djevojka iz jednog poroda udavala sa mladića iz drugog poroda. Tako je bilo sve dok mu se ne rodiše dva sina, koji se zvaše Kabil i Habil. Kabil bijaše ratar, a Habil stočar... Onda su prinijeli žrtve - Habil je prinio debelog ovna, dok je Kabil prinio snop klasja... Potom je sišla vatra, pa je pojela Habilov kurban (žrtvu), a ostavila Kabilov. Ovaj se naljutio i zaprijetio bratu: "Ubit ću te!" Habil mu je odgovorio: "Allah prima samo od bogobojaznih."  U određenim verzijama ove predaje, kao u onoj koju prenosi Taberi u Tefsiru od Ibn Abbasa, r.a., spominje se da je ovakvo prinošenje žrtve bilo uobičajeno u povijesti čovječanstva.

  Predaja je vjerodostojna (sahih). Prenose je u njenim verzijama Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas i drugi među ashabima, te Katade, Mudžahid, Hasan Basri i Atijje među tabiinima. Predaju bilježe sljedeći autori: Taberi u Tefsiru (sv. 10, str. 203-208, br. 11706-11718), Tarihu (Et-Taberi, Tarih er-rusul ve el-muluk, Dar Et-Turas, Bejrut, 1967, sv. 1, str. 137-138); Ibn Kesir u Tefsiru (sv. 3, str. 82 ); Sujuti u Tefsiru (sv. 3, str. 54-55); Elusi u Tefsiru (El-Elusi, Ruh el-meani fi tefsir el-Kur'an el-azim ve es-seb' el-mesani, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1994, sv. 3, str. 282) i dr.

3) Hadisi o posebnosti Muhammeda, s.a.v.s. među kojima je dozvoljenost plijena:

- Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikom prije mene. Potpomognut sam strahom na mjesec dana hoda. Zemlja mi je učinjena mesdžidom (mjestom za sedždu) i čistom, tako da kada bilo kojeg čovjeka iz mog ummeta zadesi namaz, neka klanja. Dozvoljen mi je plijen, a bijaše dozvoljen nikom prije mene. Dat mi je šefat (zauzimanje). Bijaše vjerovjesnik slat samo svome narodu , a ja sam poslan svim ljudima. Spomenutu verziju bilježi, između ostalih, Buhari u Sahihu od Džabira ibn Abdullaha, r.a. Vidi bilješku br. 61 za tahridž hadisa.

- Odlikovan sam nad vjerovjesnicima sa šest stvari: dat mi je jezgrovit govor, potpomognut sam strahom, dozvoljen mi je plijen, zemlja mi je učinjena mesdžidom (mjestom za sedždu) i čistom, poslan sam cijelom čovječanstvu i sa mnom je završeno vjerovjesništvo. Spomenutu verziju bilježi, između ostalih, Muslim u Sahihu od Ebu Hurejre, r.a. Vidi bilješku br. 61 za tahridž hadisa.

- Dato mi je pet stvari koje ne bijahu date ni jednom vjerovjesniku prije mene. Zemlja mi je učinjena mesdžidom (mjestom za sedždu) i čistom, a vjerovjesnici ne bijahu klanjali sve dok ne bi došli do hramova (mihraba). Potpomognut sam strahom na mjesec dana hoda koji je sa mnom naspram mnogobožaca (mušrika), pa bi ga Allah ubacio u srca njihova. Bijaše vjerovjesnik slat samo svome narodu, a ja sam poslan džinnima i ljudima. Vjerovjesnici bi izdvajali plijen, pa bi došla vatra koja bi ga progutala, a meni je naređeno da ga podijelim siromasima moga ummeta. Nema nijednog vjerovjesnika, a da mu nije dat šefaat (zauzimanje), dok sam ja odgodio šefaat za svoj ummet. Spomenutu verziju od Ibn Abbasa, r.a., bilježe Bezzar u Musnedu i Bejheki u Es-Sunen el-kubra i Delail en-nubuvve. Vidi bilješku br. 61 za tahridž hadisa.

- Božiji poslanik, s.a.v.s., bijaše klanjao noću u godini pohoda na Tebuk, pa se izvjestan broj ashaba okupio iza njega, čuvajući ga sve dok nije otklanjao i okrenuo se prema njima. Potom je rekao: "U noći mi je dato pet stvar koje nisu date nikome prije mene. Glede mene, ja sam poslan svim ljudima, dok su oni prije mene poslani svom narodu. Potpomognut sam strahom protiv neprijatelja, tako da kad bi između mene i njih bila razdaljina mjesec hoda, ispunila bi se strahom. Dozvoljen mi je plijen da ga konzumiram, a oni prije mene bi ga palili, smatrajući njegovu konzumaciju nečim velikim. Zemlja mi je učinjena mesdžidom (mjestom za sedždu) i čistom - gdje god bi me zadesio namaz, potrao bih se i klanjao, a oni prije mene smatraše to nečim velikim. Oni bi se samo klanjali u svojim crkvama i sinagogama. A peta stvar, šta je ona? Bi mi rečeno: "Traži, jer, doista, svaki je vjerovjesnik tražio." Odgodio sam svoju potražnju do Sudnjeg dana. Ona je za vas i za onoga ko je posvjedočio da nema božanstva sem Allaha." Spomenutu verziju bilježi Ahmed u Musnedu od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a. Skoro identične verzije bilježe Tahavi u Muškil el-asar i Lalikai u Šerhu od istog ravije. Vidi bilješku br. 61 za tahridž hadisa.

86 El-Enbija', 107.

87 Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenosi ga Ebu Hurejre, r.a., među ashabima i Ebu Salih među tabiinima. Hadis bilježe sljedeći autori: Ibn Ebu Šejbe u Musannefu (br. 31782); Darimi u Sunenu (br. 15); Ibn Ea'rabi u Mu'džemu (br. 1088, 2452); Adžurri u Šerijatu (br. 1000); Ebu Tahir u Muhallisijjatima (br. 2989); Hakim u Mustedreku (br. 100); Kadai u Musned Eš-Šihab (br. 1160, 1161); Bejheki u Šu'b el-iman (br. 1339, 1374), Delail en-nubuvve (br. 61, 62) i dr.

88 Predstavlja dio dužeg hadisa. Hadis u verziji koju bilježi Muslim u Sahihu od Ebu Muse Ešarija, r.a., glasi: Ja sam Muhammed, Ahmed, Mukaffi (Onaj koji je došao), Hašir (Skupljač), Vjerovjesnik oprosta (tevbe) i Vjerovjesnik milosti (rahmeta). Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenose ga sljedeći ashabi: Huzejfe ibn Jeman, Ebu Musa Ešari, Džubejr ibn Mut'im, Osman ibn Hunejf. Hadis bilježe sljedeći autori: Ibn Dža'd u Musnedu (br. 3222); Ahmed u Musnedu (br. 17240, 19525, 23443, 23445); Muslim u Sahihu (br. 6254);Tirmizi u Sunenu (br. 3578); Bezzar u Musnedu (br. 2887); Nesai u Es-Sunen el-kubra (br. 10420), Amel el-jevm ve el-lejle (br. 569); Ebu Ja'la u Musnedu (br. 7244); Dulabi u El-Kuna ve el-esma' (br. 2, 3); Ibn Huzejme u Sahihu (br. 1219); Ibn Ea'rabi u Mu'džemu (br. 303); Ibn Hibban u Sahihu (br. 6314, 6315); Aždurri u Šerijatu (br. 1010, 1011); Taberani u El-Mu'džem el-kebir (br. 8327), El-Mu'džem el-evsat (br. 2716), El-Mu'džem el-sagir (br. 217); Hakim u Mustedreku (br. 1180);  Bejheki u Delail en-nubuvve (br. 2415-2417); Begavi u Šerh es-sunne (br. 3631) i dr. 

 

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses