ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): 37. i 38. vid

  • Kategorija: Hadis

muhammed saws2

37. Poput njih jeste i nepogrješivost (ismet) njegovog ummeta, pošto se ovaj neće okupiti oko zablude82, kako u sporednoj (sekundarnoj) stvari (fer'), tako i u glavnoj (primarnoj) stvari (asl).

38. Poput njih jeste i pamćenje (hifz) njegove knjige. Kada bi se okupili i prvi i posljednji da u nju dodaju jednu riječ ili da je oduzmu od nje, ne bi bili to u stanju.83 S druge strane, promjene koje su se desile u Tevratu i Indžilu84 nisu nepoznate.

OBRADA I KOMENTAR:

82 Upućuje na hadis koji u jednoj verziji bilježi Ibn Madždže u Sunenu od Enesa ibn Malika, r.a., glasi: Moj se ummet neće okupiti oko zablude, pa ako primjetite razilaženje držite se velike većine. Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenose ga sljedeći ashabi: Enes ibn Malik, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, Ebu Hurejre, Ebu Basre Gifari, Amr ibn Kajs, Ebu Malik Ešari, Ebu Mesud Ensari, Ka'b ibn Asim, Kudame ibn Abdullah Kilabi. Bilježe ga sljedeći muhaddisi: Ibn Ebu Šejbe u Musannefu (br. 37192, 37615, 37670, 37874); Ishak ibn Rahevejh u Musnedu (br. 421, 448); Ahmed u Musnedu (br. 27224); Abd ibn Humejd u Musnedu (br. 1218); Darimi u Sunenu (br. 55); Ibn Madždže u Sunenu (br. 3950); Ebu Davud u Sunenu (br. 4253); Tirmizi u Sunenu (br. 2167); Haris u Musnedu (br. 59); Ibn Ebu Asim u Kitab es-sunne (br. 80, 82-85, 92); Dulabi u El-Kuna ve el-esma' (br. 937, 1431); Taberani u El-Mu'džem el-kebir (br. 2172, 3441, 13657, 14353-14355), Musned eš-Šamijjin (br. 1663, 2069, 2380); Ibn Betta u El-Ibane el-kubra (dio 1, br. 118, 149, 184); Ebu Tahir Muhallis u Muhallisijjatima (br. 2240); Hakim u Mustedreku (br. 392-400, 8545, 8546, 8664, 8665); Lalikai u Šerhu (br. 153, 154, 162, 163); Ebu Nuajm u Hilje el-evlija' (sv. 3, str. 37, sv. 9, str. 238); Dani u Sunenu (br. 9, 367, 368); Bejheki u El-Esma' ve es-sifat (br. 701, 702), Šu'b el-man (br. 7111); Ibn Abdulberr u Džami' (br. 1390, 1404) i dr.

83 Upućuje na kur'anske ajete, Poslanikove hadise i druge predaje koje naglašavaju nepromjenljivost Kur'ana i ljudsku nemoć i inferiornost po tom pitanju.

1)  Među ajetima koji najbolje ocrtavaju spomenutu činjenicu su sljedeći ajeti:

- A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. (El-Bekare, 23)

- A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša, - a niko ne može Allahove riječi izmijeniti. (El-En'am, 34)

- Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna. (El-En'am, 115)

- A oni govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomć pozovite, ako istinu govorite." (Junus, 38)

- Za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu, - Allahove riječi niko ne može izmjeniti - to će, zaista, velik uspjeh biti. (Junus, 64)

- Zar oni da govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!" (Hud, 13)

- Kazuju iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može da izmijeni riječi Njegove, pa ni ti. (El-Kehf, 27)

- A kad im dolazi Istina od Nas, oni govore: "Zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Musau?" A zar oni još davno nisu porekli ono što je Musau dato/ Oni govore: "Dvije čarolije, jedna drugu podržava" - i govore: "Mi ni u jednu ne vjerujemo." Reci: "Pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje nego ove dvije na pravi put upućuje, nju bih slijedio, ako istinu govorite!" (El-Kasas, 48-49)  

2) Predaja od Abdullaha ibn Omera, r.a., koju prenosi Nafi'. U verziji koju bilježi Hakim u Mustedreku glasi: Hadždžadž je oduljio hutbu, pa je Ibn Omer stavio svoju glavu u moje krilo. Onda je Hadždžadž kazao: "Doista je Ibn Zubejr izmijenio Allahovu knjigu." Na to je Ibn Omer sjeo i kazao: "To ne možeš ni ti, a ni Ibn Zubejr. Nema promjene Njegovih riječi." Rekao je Hadždžadž: "Zbilja ti je dato znanje, ako ti koristi." Predaja je vjerodostojna (sahih). Bilježi je Ismail ibn Džafer u Hadisima (br. 100), Hakim u Mustedreku (br. 3301); Bejheki u El-Esma' ve es-sifat (br. 528); Ibn Atijje u Tefsiru (sv. 3, str. 129); Sealibi u Tefsiru (Es-Sealibi, El-Dževahir el-hisan fi tefsir el-Kur'an, Dar Ihja' et-turas el-arebijj, Bejrut, 1997, sv. 3, str. 256); Sujuti u Iklilu (Es-Sujuti, El-Iklil fi istinbat et-Tenzil, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1981, str. 148), Tefsiru (sv. 4, str. 378); Ševkani u Tefsiru (sv. 2, str. 522) i dr.

3) Predaja od tabiina Muhammed ibn Ka'ba el-Kurezija glede riječi Uzvišenog Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti: Nema promjene ničega, izrekao ih na dunjaluku ili ahiretu. Predaja je vjerodostojna (sahih). Bilježi je Ibn Ebu Hatim u Tefsiru (Ibn Ebu Hatim, Tefsir el-Kur'an el-azim, Mektebe Nizar Mustafa el-Baz, Mekka, sv. 4, str. 1374, br. 7809, sv. 6, szt. 1966, br. 10464); Sujuti u Tefsiru (sv. 3, str. 344) i dr.

4) Predaje od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., glede riječi Uzvišenog Njegove riječi niko ne može promijeniti. Jedna od njih, koju bilježi Vahidi u svom Tefsiru, glasi: Želi reći da nema onoga koji može spriječti Njegovo određenje, niti onoga koji može promijeniti Njegov sud, niti će prekršiti Svoje obećanje. Predaje nemaju lanca prenosilaca. Bilježe ih sljedeći autori: Vahidi u Et-Tefsir el-besit (sv. 8, str. 387, sv. 11, str. 250), Et-Tefsir el-vesit (E sv. 2, str. 554); Begavi u Tefsiru (sv. 2, str. 154); Ibn Atijje u Tefsiru (sv. 3, str. 129);  Nu'mani u Tefsiru (sv. 8, str. 396); Fejruzabadi u Ibn Abbasovom tefsiru (El-Fejruzabadi, Tenvir el-mikbas min Tefsir Ibn Abbas, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, sv. 1, str. 176, 246); Sealibi u Tefsiru (sv. 3, str. 256) i dr.

84 O izmjenjenosti Tevrata i Indžila govore brojni ajeti i hadisi. Među tim ajetima su i sljedeći:

- Sljedbenici Knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete, pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? (Alu Imran, 65)

- Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio prije nego što je Tevrat objavljen bio. Reci: "Donesite Tevrat pa ga čitajte, ako istinu govorite!" (Alu Imran, 93)

- A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici. (El-Maide, 43)

- Da se oni pridržavaju Tevrata i Indžila i onoga što im objavljuje Gospodar njihov, imali bi šta da jedu, i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. (El-Maide, 66)

- Reci; "O sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali Tevrata i Indžila, i onoga što vam objavljuje Gospodar vaš." A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće, uistinu, kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje, ali, ti ne izgaraj zbog naroda koji neće da vjeruje. (El-Maide, 68)

- Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O kako su loši oni koji poriču Allahove ajete! - A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. (El-Džumua, 5)

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses