ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): 30., 31. i 32. vid

  • Kategorija: Hadis

muhammed saws5

30. Među njima jeste da ga je Uzvišeni Allah poslao Kao milost svjetovima70. Stoga je neposlušnicima (asijama) njegova ummeta dato vremena, a njihova kazna nije ubrzana iz samilosti prema njima.71 S druge strane, kazna za neposlušnike iz ummeta prijašnjih vjerovjesnika bi bila ubrzana kao posljedica njihovog poricanja.72

31. Glede njegove ćudi (ahlaka) u blagosti, oprostu, prelasku preko grešaka, stpljivosti, zahvalnosti, nježnosti radi Allaha; činjenici da se nikada nije naljutio radi sebe, te da je došao da upotpuni plemenite ćudi73; u tradicijom prenešenoj skrušenosti, poniznosti,  posvećenosti Bogu, skromnosti u jelu, odjeći, piću i stanu; ubavom druženju, plemenitoj ćudi, lijepoj naravi, želji za imanom svoje porodice, izvršenju tereta poslanice radi pobjede Allahove vjere i uzdizanja Njegove riječi, suočavanju sa neugodnostima od njegovog naroda i drugih u domovini i stranjštini - ta u Allahovoj knjizi i knjigama odlika Poslanika, s.a.v.s. (knjigama šemaila)74, spomenut je izvjestan broj dotičnih vrlina.

32. Glede njegove blagosti, rijek Uzvišenog Allaha: Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima.75

OBRADA I KOMENTAR:

70 El-Enbija', 107. Druga polovina ajeta.

71 Upućuje na prvu polovicu 33. ajeta sure El-Enfal: Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. U sličnom kontekstu možemo posmatrati i 41. ajet sure Ez-Zuhruf: Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili.

72 U Kur'anu imamo dosta primjera izvršenja Allahove kazne nad prijašnjim narodima zbog njihovog poricanja poslanice. Kao na primjer kazna za Nuhov narod: Ali, oni su ga lažnim smatrali, pa smo njega i one koji su bili uz njega u lađi spasili, a one koji u dokaze Naše nisu vjerovali - potopili; uistinu, oni su pravi slijepci bili. (El-E'araf, 64) Kazna za narod Ad, narod Huda, a.s: I Mi smo iz milosti Naše njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze Naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali. (El-E'araf, 72) Kazna za Semud, narod Saliha, a.s: I zadesi ih strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični, on ih je već bio napustio rekao: "narode moj, prenio sam vam poslanicu Gospodara svoga opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju." (El-E'araf, 78-79) Kazna za narod Medjena i drveta Ejke, narod Šuajba, a.s: I zadesi ih potom strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. Oni koji su smatrali Šuajba lašcem - kao da nikada u njoj nisu ni bili; oni koji su smatrali Šuajba lašcem, oni su nastradali. (E'araf, 91-92) Treba spomenuti, između ostalih, i sljedeći Allahov općenitiji govor o kazni za narode koji su poricali: Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali, a da stanovnike njegove neimaštinom i bolešću nismo kaznili da bi se pokajali. Poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili dok se ne bi umnožili i rekli: "I naše su pretke pogađale i žalosti i radosti!" - i tada bismo ih, da oni ne predosjete, neočekivano kaznili. A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. (El-E'araf, 94-96)

73 Upućuje na hadis koji glasi u verziji koju bilježi Bezzar u Musnedu od Ebu Hurejre, r.a: Doista sam poslan da upotpunim plemenite ćudi. Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenose ga sljedeći ashabi: Ebu Hurejre, Džabir ibn Abdullah, Muaz ibn Džebel. Bilježe ga sljedeći muhaddisi: Haris u Musnedu (br. 890); Bezzar u Musnedu (8949); Taberani u El-Mu'džem-evsat (br. 6895), El-Mu'džem el-kebir (br. 16877), Mekarim el-ahlak (br. 119); Temam u Fevaidu (br. 276); Kadai u Musned Eš-Šihab (br. 1165); Bejheki u Es-Sunen el-kubra (br. 20782), Šu'b el-iman (br. 7611); Begavi u Šerh es-sunne (br. 3622, 3623) i dr.

74 Postoji dosta knjiga napisanih na temu šemaila, odnosno šemaili-šerifa (opisa poslanika Muhammeda, s.a.v.s.). To ne treba da čudi, budući da je Božiji poslanik Muhammed, kao najbolje stvorenje i pečat vjerovjesništva, uvijek bio izvor inspiracije, kako za muslimanske autore, tako i za one nemuslimanske. Stoga ćemo u nastavku spomenuti samo najpoznatija i najznačajnija djela iz oblasti šemaila: El-Bejheki, Delail en-nubuvve, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1984/85; El-Maverdi, E'lam en-nubuvve, Dar El-Hilal, Bejrut, 1988/89; El-Kadi Abduldžebbar, Tesbit delail en-nubuvve, Dar El-Mustafa, Kairo; Ismail el-Asbahani, Delail en-nubuve, Dar Et-Tajjibe, Rijad, 1988/9; Abdulmelik el-Harakuši, Šeref El-Mustafa, Dar El-Bešair el-islamijje, Mekka, 2003; Et-Tirmizi, Šemail el-Muhammedijje, Dar Ihja' et-turas el-arebijj, Bejrut; Ibn Mulekkin, Gaje es-sul fi hasais er-resul, Dar El-Bešair el-islamijje, Bejrut; Es-Sujuti, Hasais el-kubra, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut; Ibn Hadžer el-Hejsemi, Ešref el-vesail ila fehm eš-šemail, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1998; El-Mulla el-Kari, Džem' el-vesail fi šerh eš-šemail, Matbea Mustafa el-Babi el-Halebi; El-Ja'meri, Ujun el-eser, Dar El-Kalem, Bejrut, 1993;El-Asbahani, Ahlak en-nebijj, Dar El-Muslim, Rijad, 1998; Muhji es-Sunne el-Begavi eš-Šafija, Envar fi šemail en-nebijj el-muhtar, Dar El-Mektebijj, Damask, 1995; El-Kastalani, El-Mevahib el-ledunijje bi el-mineh el-Muhammedijje, El-Mektebe Et-Tevfikijje, Kairo.

75 Alu Imran, 159. Tačnije, samo početak ajeta.

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses