ajet top

40 vidova odlikovanosti Muhammeda (s.a.v.s.): 29. vid

  • Kategorija: Hadis

Muhammad The Prophet of Mercy

29. Među njima jeste da mu je Allah, Silni i Uzvišeni, pokazao ključeve zemaljskih riznica i ponudio mu izbor da bude ili kralj ili vjerovjesnik-rob. On je zatražio savjet od Džibrila, a.s., koji ga je nasavjetovao da bude ponizan. Stoga Mu je odgovorio: Vjerovjesnik-rob. Gladovat ću jedan dan, bit ću sit jedan dan, pa ako budem gladan, molit ću Allaha, a ako budem sit, zahvaljivat ću Allahu.69 Muhammed, s.a.v.s., je htio da bude zaoukupljen Allahom u razdobljima bijede i izobilja, blagodati i nedaće (belaja).

OBRADA I KOMENTAR:

69Spomenuti rijek, odnosno dvadeset deveti vid upućuje na višhadisa koji govore dotičnoj tematici:

1) Hadis o Džibrilu, meleku i biranju Poslanika, s.a.v.s., između toga da bude kralj ili vjerovjesnik-rob. Hadis u jednoj od njegovih verzija, koju bilježi Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre, r.a., glasi: Džibril je sjedio kod Vjerovjesnika, s.a.v.s. kada ovaj pogleda u nebo, a odatle melek se spušta. Onda je Džibril kazao: "Zbilja je ovo melek koji, od dana kada je stvoren do ovog časa, nikada nije sišao." Kada je melek sišao kazao je: "Muhammede, tvoj Gospodar me je poslao tebi - da te učini ili kraljem-vjerovjesnikom ili robom-poslanikom? " Džibril je onda rekao:  "Budi skroman prema svome Gospodaru, Muhammede." On na to odgovori: "Naprotiv, robom-poslanikom." Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenose ga Ebu Hurejre i Abdullah ibn Abbas, među ashabima, te Muhammed ibn Šihab Zuhri i Tavus među tabiinima. Bilježe ga u nekoj od njegovih verzija: Ma'mer ibn Rašid u Džami' (br. 19551, 19552); Abdurrezzak u Musannefu (br. 5247); Ahmed u Musnedu (br. 7160); Bezzar u Musnedu (br. 9807); Nesai u Es-Sunen el-kubra (br. 6710); Ebu Ja'la u Musnedu (br. 6105); Tahavi u Šerh muškil el-asar (br. 2092); Ibn Hibban u Sahihu (br. 6365); Taberani u El-Mu'džem el-kebir (br. 10708); Bejheki u Es-Sunen el-kubra (br. 13321, 13327), Delail en-nubuvve (br. 287), Šu'b el-iman (br. 155, 1379, 5569); Begavi u Šerh es-sunne (br. 3684) i dr.

2) Hadis o Džibrilu i biranju Poslanika, s.a.v.s., između toga da bude kralj ili vjerovjesnik-rob. Hadis glasi u kraćoj verziji koju bilježi Bejheki u Šu'b el-iman od Muhammeda ibn Utarida: Džibril pade onesvješće n kao da je. Tada saznadoh prednost njegovog strahopoštovanja nad mojim strahopoštovanje, te bih nadahut - da budem vjerovjesnik-kralj ili vjerovjesnik-rob ili da uđem u Džennet. Džibril mi dade znak, dok je ležao, da budem skroman, pa sam kazao: Ne, naprotiv, da budem vjerovjesnik-rob. Hadis je hasen (dobar). Hadis prenosi samo tabiin Muhammed ibn Utarid ibn Hadžib. Bilježe ga sljedeći muhaddisi: Bejheki u Šu'b el-iman (br. 153); Begavi u Šerh es-sunne (br. 3683) i dr.

3) Hadis o Israfilu, Džibrilu i izboru Vjerovjesnika, s.a.v.s., između toga da bude vjerovjesnik-kralj ili vjerovjesnik-rob. Hadis glasi: Sišao mi je melek sa nebesa, koji nije sišao nikome prije mene niti nikome poslije mene. Bijaše to Israfil, a.s. Rekao mi je: "Es-selamu alejkum, Muhammede. Ja sam glasnik tvoga Gospodara tebi. Naredio mi je da te obavijestim ako hoćeš da budeš vjerovjesnik-rob, a ako hoćeš  da budeš vjerovjesnik-kralj. Pogledao sam u Džibrila, a on mi je dao znak da budem skroman." Stoga je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao na to:" Vjerovjesnik-rob." Onda je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: "Da sam rekao vjerovjesnik-kralj za mnom bi krenula zlatna brda." Hadis je dobar (hasen). Hadis bilježe Taberani El-Mu'džem el-kebir (br. 13343) i Ebu Nuajm u Hilje el-evlija' (sv. 3, str. 256).

4) Jedna verzija hadisa o Israu i Mi'radžu u kome se spominje biranje Poslanika, s.a.v.s., između toga kralj ili vjerovjesnik-rob. Hadis glasi: ...Onda sam uzdignut na sedmo nebo. Džibril je zatražio da ih otvore, pa je upitan: "Ko si ti?" Odgovorio je: "Džibril." Upitan je: "A ko je s tobom?" Odgovorio je: Muhammed, s.a.v.s." Upitan je: "Muhammed, s.a.v.s. je zbilja poslan?" Odgovorio je: "Jeste." Onda mu je otvoreno, kad tu bijaše Ibrahim,  a.s. koji kaza: "Dobro došao, dobri vjerovjesniče i sine dobrog! Onda sam nadahnut da izabrem - ako hoću da budem vjerovjesnik-kralj, a ako hoću da budem vjerovjesnik-rob. Kazao sam: Vjerovjesnik-rob... Hadis je dobar (hasen). Hadis prenosi Enes ibn Malik. Bilježi ga Serradž u Hadisu (br. 2681).

5) Hadis o Allahovoj ponudi Muhammedu, s.a.v.s., da mu pretvori kamenu dolinu Batha' u Mekki u zlato. Hadis u jednoj od njegovih verzija bilježi Tirmizi u Sunenu od Ebu Umame, r.a: Moj Gospodar mi je ponudio da mi pretvori Batha' Mekke u zlato. "Ne, moj Gospodaru, nego ću biti sit jedan dan, a gladovat ću jedan dan", ili je rekao tri dana ili slično tome, "pa ako budem gladan, ponizno ću Ti se moliti i spominjat ću Te, a ako budem sit, zahvaljivat ću Ti i hvaliti Te. Oko vjerodostojnosti hadisa postoji razilaženje. Hadis je prema Tirmiziju dobar-hasen (Et-Tirmizi, El-Džami' es-sahih sunen, sv. 4, str. 575, br. 2347). Slično misle i ostali muhaddisi koji bilježe ovaj hadis: Ahmed ibn Hanbel, Ebu Bekr Ruvejani,  Taberani, Ebu Nuajm Asbahani, Bejheki, Begavi. (Vidi o njihovim mišljenjima i njihovim bilježenjima dole u obradi tahridža ovog hadisa). Takođe, dobrim (hasen) ga smatraju i: Mizzi (El-Mizzi, Tuhfe el-ešraf bi ma'rife el-etraf, El-Mekteb el-islamijj, Bejrut, 1983, sv. 4, str. 177, br. 4908), Zejnuddin Iraki (Zejnuddin el-Iraki,Tahridž ehadis El-Ihja', Dar Ibn Hazm, Bejrut, 2005, sv. 1, str. 282) i dr.

  Međutim, veliki broj drugih muhaddisa je direktno ili indirektno osporio vjerodostojnost ovog  hadisa. Tako Ibn Hibban u djelu El-Medžruhin spominje da Ubejdullah ibn Zahr, inače jedan od prenosilaca spomenutog hadisa,  prenosi dosta munker (odbačenih) hadisa, te da prenosi izmišljene (mevdu') hadise od pouzdanih ljudi. Takođe, spominje da su najopasniji hadisi koje presnosi od Alije ibn Jezida. (Ibn Hibban, El-Medžruhin,  Dar El-Va'j, Halep, 1976, sv. 2, str. 62-63, br. 608). Ovaj hadis Ubejdullah ibn Zahr prenosi upravo od gorespomenutog Alije ibn Jezida. Da ova dva prenosioca nisu pouzdana misle i: Buhari (El-Buhari, Et-Tarih el-evsat, Dar El-Va'j, Halep, 1977, sv. 1, str. 310, br. 1500; Ibid., Ed-Duafa' es-sagir, Dar El-Va'j, Halep, 1976, sv. 1, str. 82, br. 255), Idžli (El-Idžli, Es-Sikat, Dar El-Baz, Mekka, 1984, sv. 1, str. 316, br. 1054, sv. 2, str. 109, br. 1156), Ibn Ebu Hatim (Ibn Ebu Hatim, El-Džerh ve et-ta'dil, Dar El-Ihja' et-turas el-arebijj, Bejrut, 1952, sv. 5, str. 315, br. 1499, sv. 6, str. 208, br. 1142), Ibn Junus Misri (Ibn Junus Misri, Et-Tarih, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 2000, sv. 2, str. 156, br. 414), Džurdžani (El-Džurdžani, El-Kamil fi duafa'  er-ridžal, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1997, sv. 5, str. 522, br. 1157, sv. 6, str. 305, br. 1338), Ibn Šahin (Ibn Šahin, Tarih esma' ed-duafa' ve el-kezzabin, 1989, sv. 1, str. 125, br. 381, str. 151, br. 493), Ebu Nuajm (Ebu Nuajm, Ed-Duafa', Dar Es-Sekafe, Kazablanka, 1984, sv. 1, str. 116, br. 159), Hatib Bagdadi (El-Hatib el-Bagdadi, Telhis el-mutešabih fi er-resm, Dar Tales, Damask, 1985, sv. 1, str. 319-320), Ibnu-l-Dževzi (Ibn el-Dževzi, Ed-Duafa' ve el-metrukin, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 1986, sv. 2, str. 162, br. 2238, str. 200, br. 2410),  Mizzi (El-Mizzi, Tehzib el-kemal fi esma' er-ridžal, Muessese Er-Risale, Bejrut, 1980, sv. 21, str. 178-179, br. 4154), Zehebi (Ez-Zehebi, El-Kašif fi ma'rife men lehu rivaje fi el-kutub es-sitte, Muessese Ulum el-Kur'an, Džidda, 1992, sv. 1, str. 680, br. 3544; Ibid.,  El-Mugni fi ed-duafa', sv. 2, str. 415,  br. 3922, str. 457, br. 4358; Ibid., Divan ed-duafa' ve el-metrukin ve halk min el-medžhulin ve sikat fihim lejjin, Mektebe En-Nehde el-hadise, Mekke, 1967, sv. 1, str. 264, br. 2693, str. 287, br. 2977; Ibid., Mizan el-i'tidal, Dar El-Ma'rife, Bejrut, 1963, sv. 3, str. 6, br. 5359, str. 161, br. 5966), Adžemi (El-Adžemi, El-Kešf el-hasis, Mektebe En-Nehde el-arebijje, Bejrut, 1987, sv. 1, str. 178, br. 475, str. 191, br. 531) i dr. 

  Detaljnije o mišljenjima o vjerodostojnosti prenosilaca ovog hadisa: Alauddin Mugletaj, Ikmaltehzibel-kemalfiesma' er-ridžal, El-Faruk el-hadise, Kairo, 2001, sv. 9, str. 17-19, br. 3437, str. 388-389, br. 3897; Ibn Hadžer el-Askelani, Tehzib Et-Tehzib, Matbe Daire el-mearif en-nizamijje, Hajderabad, 1908, sv. 7, str. 12-13, br. 25, str. 396-397, br. 642; Megani el-ahbar  fi šerh esami ridžal meani el-asar, Bedruddin el-Ajni, Dar El-Kutub el-ilmijje, Bejrut, 2006, sv. 2, str. 271-272, br. 1765, str. 364, br. 1883.

  Ocjenu da je hadis slab (daif) dali su, između ostalih, sljedeći muhaddisi: Muhammed ibn Muhammed Derviš (Muhammed ibn Muhammed Derviš, Esna el-metalib fi ehadis muhtelife el-meratib, sv. 1, str. 182, br. 881) i dr.

  Hadis prenosi Ebu Umame Sadijj ibn Adžlan Bahili, r.a. Bilježe ga sljedeći muhaddisi: Ahmed u Musnedu (br. 22190); Tirmiz u Sunenu (br. 2347); Ruvejani u Musnedu (br. 1222); Taberani u El-Mu'džem el-kebir (br. 7835); Ebu Nuajm u El-Hilje el-evlija' (sv. 8, str. 133); Bejheki u Šu'b el-iman (br. 1394, 9925); Begavi u Eš-Šerh es-sunne (br. 4044) i dr.

6) Hadis u kome se govori o zlatnim brdima i biranju Muhammeda, s.a.v.s, između toga da bude kralj ili vjerovjesnik-rob. Hadis glasi: Aiša, kad bih htio, uz mene bi se pokrenula zlatna brda. Došao mi je melek, da sam ga izmjerio, bio bi jednak Ka'bi, i rekao: "Tvoj Gospodar ti šalje selam i poručuje ti - ako hoćeš budi vjerovjesnik-rob, a ako hoćeš budi vjerovjesnik-kralj." Pogledao sam u Džibrila, kazuje, a on mi dade znake: "Budi skroman", pa rekoh: "Vjerovjesnik-rob."  Hadis je dobar (hasen). Prenosi ga Aiša, r.a. Bilježe ga u hadiskim djelima sljedeći muhaddisi: Ebu Ja'la u Musnedu (br. 4920); Begavi u Šerh es-sunne (br. 3684) i dr.

7) Hadis u kome se govori kako su Muhammedu, s.a.v.s., date zemaljske riznice. Hadis u jednoj od svojih verzija, koju prenosi Buhari od Ebu Hurejre, r.a., glasi: Poslan sam sa jezgrovitim govorom, potpomognut sam strahom, a dok sam spavao dati su mi ključevi zemaljskih riznica i stavljeni u moju ruku. Hadis je vjerodostojan (sahih). Prenose ga sljedeći ashabi: Ebu Hurejre, Džabir ibn Abdullah, Ebu Muvejhibe, Ukbe ibn Amir. Bilježe ga u njegovim verzijama sljedeći muhaddisi: Ma'mer ibn Rašid u Džami' (br. 20033, 20034); Ismail u Hadisima (br. 141); Seid ibn Mensur u Sunenu (Seid ibn Mensur, Es-Sunen, Dar Es-Selefijje, Bobmaj, 1982, br. 2862); Ibn Ebu Šejbe u Musannefu (br. 31644); Ahmed u Musnedu (br. 7585, 7632, 9141, 9867, 10517, 14513, 15997, 17344, 17397); Darimi u Sunenu (br. 79); Buhari u Sahihu (br, 1344, 2977, 4085, 6426, 6590, 6998, 7013, 7037, 7273); Muslim u Sahihu (br. 6116); Bezzar u Musnedu (br. 7638, 8674, 9234); Nesai u Es-Sunen el-kubra (br. 4280-4282), Sunenu (br. 3087-3089); Ebu Ja'la u Musnedu (br. 1748, 6287); Ruvejani u Musnedu (br. 179, 1508); Dulabi u El-Kuna ve el-esma' (br. 333, 334); Serradž u Hadisu (br. 290-292, 305, 1901), Musnedu (br. 491, 492, 509 ); Ebu Avane u Mustahredž (br. 1170); Tahavi u Šerh muškil el-asar (br. 4486); Ibn Hibban u Sahihu (br. 3198, 3199, 3224, 6363, 6364, 6595); Taberani u El-Mu'džem el-kebir (br. 14455, 14458), Musned Eš-Šamijjin (br. 1712, 3029); Ebu Tahir u Muhallisijjatima (br. 1806); Hakim u Mustedreku (br. 4383); Ebu Nuajm u Musnedu (br. 1154-1157), Hilje el-evlija' (sv. 2, str. 27, sv. 7, str. 262); Bejheki u Es-Sunen el-kubra (br. 13318, 13319), Delail en-nubuve (br. 1199, 2214, 3088, 3089), Šu'b el-iman (br. 137); Begavi u Šerh es-sunne (br. 3297, 3618, 3823); Ibn Asakir u Mu'džemu (br. 61) i dr. 

8) Hadis u kome se govori da je melek Israfil ponudio Muhammedu, s.a.v.s., da bude ili poslanik-rob ili poslanik-kralj, te da mu se daju ključeve zemaljskih riznica. Hadis glasi: "Džibrile, tako mi Onoga koji te je poslao sa Istinom, nije omrklo Muhammedovoj porodici  pregršt braša niti šaka kaše." Ne bijaše njegov govor brži od zvuka štropota sa neba koji ga prepade, pa upita Božiji poslanik, s.a.v.s., Džibrila: "Da li je Allah naredio da Sudnji dan nastupi?" Džibril mu odgovori: "Ne, nego je Allah naredio Israfilu, pa je ovaj sišao tebi kada je čuo tvoj govor." Onda mu dođe Israfil i poruči mu: "Doista je Allah čuo ono što si spomenuo, pa me je poslao tebi sa ključevima zemaljskih riznica . Naredio mi je da ti ponudim ako hoćeš da pokrenem za tobom brda uradit ću, pa ako hoćeš da budeš vjerovjesnik-kralj, a ako hoćeš da budeš vjerovjesnik-rob?" Džibril mu je dao znak da bude skroman, pa je on odgovorio: "Naprotiv, vjerovjesnik-rob." Ponovio je to tri puta. Hadis je dobar (hasen). Prenosi ga Abdullah Ibn Abbas, r.a. Bilježe ga Taberani u El-Mu'džem el-evsat (br. 6937).  

AUTOR: El-Izz Abdulaziz ibn Abdusselam es-Sulemi

PRIJEVOD, OBRADA I KOMENTAR: Jusuf Džafić

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses