ajet top

Sur i čišćenje bunareva

  • Kategorija: Fikh

 

bunar

NURU-L-IDAH 2. DIO

Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali
Uvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić

1.2. Poglavlje o suru

U slučaju da malu vodu pije neka životinja, takva voda se dijeli na četiri vrste i zove se sur (ostatak nakon pijenja):
1. Čista i čisteća. To je voda koju je pio neki čovjek, konj12 ili životinja čije se meso jede.13
2. Nečista, čija upotreba nije dozvoljena. To je voda koju je pio pas14, svinja15 ili životinja iz reda divljih zvijeri, poput leoparda i vuka16.17
3. Čija je upotreba mekruh (pokuđena), ako ima druga voda. To je sur mačke, kokoške koja živi van kokošinjca (kokoške koja se hrani svježom travom)18, ptica grabljivica, poput sokola, šahina, lunje, te kućnih životinja, poput miša19, a ne životinja poput akrepa (škorpiona)20.
4. Čija je čistoća sumnjiva. To je sur mazge i magarca.21 U slučaju da nemamo druge vode, onda ćemo njome uzeti abdest, potom uzeti tejemmum, pa onda klanjati.22

1.3. Poglavlje o pregledu posuda i odjeće

Ako se izmiješaju posude koje su većinom čiste, onda ih treba pregledati za uzimanje abdesta23 i piće, a ako su većinom nečiste, onda ih treba samo pregledati za pijenje24.
Ako se radi o izmiješanoj odjeći, onda treba pregledati odjeću, bez obzira bila većina nje čista ili nečista.25

1.4. Poglavlje o čišćenju bunareva

Mali bunar26 će se iscrpiti:
1. Ako upadne bilo koja nečistoća osim izmeta, pa makar i količinski mala, poput kapljice krvi ili alkohola.
2. Ako upadne svinja, pa makar bila živa izvađena i voda joj ne zapljusne usta.
3. Smrću psa, ovce ili čovjeka u njemu.27
4. Naduhnućem neke životinje, pa makar ona bila i mala.
Potrebno je iscrpiti dvjesto vedara, ako nije moguće da se bunar u potpunosti iscrpi.
Ako u bunaru ugine kokoška, mačka ili slično28, nužno je iscrpiti četrdeset vedara29.
Ako u bunaru ugine miš ili slično30, nužno je iscrpiti dvadeset vedara31.
Iscrpljivanjem će se tako očistiti:
1. bunar,
2. vedro,
3. uže i
4. ruka vodonoše.
Bunar se neće uprljati:
1. brabonjcima,32
2. fuškijom (krkalinom),33
3. balegom,34 osim u slučaju da posmatrač procijeni da je količina velika ili da se u svakom vedru nađe najmanje jedan brabonjak.
Voda se neće pokvariti:
1. Izmetom goluba i vrapca.35
2. Ni uginućem životinje koja nema tekuću krv36, poput ribe, žabe37, vodene životinje, stjenice, muhe, ose i akrepa.
3. Ni upadom čovjeka ili životinje čije se meso jede, ako se živi izbave i ako se na njihovim tijelima ne bude nalazila nečistoća.
4. Ni upadom mazge, magarca, ptica grabežljivaca, zvjeri, prema ispravnom mišljenju.
Ako pljuvačka upadnutog dospije do vode, za nju važi isti propis kakav važi za samog onoga koji je upao.
Pronalazak uginule životinje u bunaru onečišćuje ga unazad jedan dan i jednu noć38, a pronalazak naduhnute životinje onečišćuje ga unazad tri dana i tri noći39, osim u slučaju da je vrijeme kada je upala u bunar poznato40.

KOMENTAR:

12 Autor je izdvojio konja, iako je biljojed, jer određeni učenjaci smatraju da je mekruh jesti konjsko meso. Mi smatramo da je konje dozvoljeno jesti.
13 Dozvoljeno je jesti sljedeće životinje: sve sisare biljojede, sve ptice biljojede, sve gmazove biljojede, sve mekušce (puževe i sl.), gekoa (vrsta guštera), skakavce, te sve vodene životinje izuzev vodenih insekata, vodenih pauka, vodenih crva, vodenih stonoga i sl. Vidi za detaljnije bilješku br. 2.
14 I druge životinje iz porodice pasa: vukovi, čagalji (šakali), kojoti, lisice i sl.
15 I domaća i divlja svinja.
16 Tj. divlje zvjeri mesojedi, o kojima smo pričali u bilješci br. 3.
17 Nečist je i sur vode koju je pila džellala (životinja koja se hrani nečistoćama), pa čak ako se radi o životinji koja se jede. Njen sur je nečist sve dok ne prođe određeni period čišćenja. Period čišćenja se razliku od životinje do životinje: za perad je 3 dana, za brave 4 dana, a za krupnu stoku (krave i sl.) 7 dana.
18 Takođe, ovdje spada i sva druga perad koja živi van ćumeza (guske, patke, ćurke i sl.), budući da rove po nečistoćama da nađu hranu. No, ako žive u kokošinjcu i ako smo sigurni da ne dolaze u dodir sa nečistoćom, onda je njihov sur čist.
19 Vidi detaljnije o životinjama čiji je sur mekruh u bilješci br. 3.
20 Tj. ne poput škorpiona i svih ostalih člankonožaca (rakovi, pauci, insekti (kukci), stonoge i dr.), crva, puževa i drugih kopnenih životinja, čiji je sur (ostatak nakon pijenja) čist i nije mekruh, jer su kopnene životinje koje nemaju crvenu krv. Treba napomenuti da u grupu životinja čije je sur čist i nije mekruh (pokuđen) spadaju i sve vodene životinje poput: vodenih sisara - foka, morževa, pingvina, kitova, delfina i dr.; mekušaca - školjki, puževa, lignji, sipa, hobotnica, riba, meduza i dr.),
21 Vidi o životinjama čiji je sur sumnjiv u bilješci br. 11.
22 Dozvoljeno je u fikhu spojiti između dvije proturječne stvari iz iste kateogrije, kada postoji određena sumnja u ispravnost prve vremenski obavljene stvari, pa je tako ovdje dozvoljeno spojiti u ovom slučaju između abdesta i tejemmuma (ista kategorija obreda čišćenja) , jer nismo 100% sigurni da nam je abdest ispravan. Vidi detaljnije o ovome spajanju bilješci br. 157.
23 Vidi detaljnije o postupku klanjanja u slučaju ako ne možemo da utvrdimo koje su čiste u bilješci br. 157.
24 Ako su posude većinom nečiste,mogu se koristiti samo za piće u slučaju nužde, tj. kada nemamo druge vode. No, ne možemo ih koristiti za čišćenje radi pravnog (fikhskog) pravila: Većina je kao cjelina - većina ima pravni status cjeline, tj. ako je nešto količinski preko 50%, odnosno ima većinu, i ostatak se ravna prema toj većini. U ovom slučaju, većina posuda je nečista, tako da i onaj mali broj čistih posuda postaje pravno (fikhski) nečist, pa će osoba uzeti tejemmum - zamjenu (alternativu) za abdest kad nema čiste vode.
25 Zbog toga što za razliku od abdesta, jednog od uvjeta za namaza, koji ima tejemmum kao alternativu, pokrivanje avreta, takođe jedan od uvjeta za namaz, nema alternative.
26 Misli se na bunar koji spada u male vode, tj. njegova zapremina je manja od 4,85 kubika (4850 l). Vidi bilješku br. 9 za granicu između male i velike vode.
27 Inače, prosječni pas teži od 20 do 30 kg, prosječna ovca od 40 do 50 kg, a prosječni čovjek od 75 do 85 kg . Takođe, mali bunar će trebati iscrpiti smrću drugih sličnih masivnih životinja poput krave, konja, magarca, medvjeda, vuka, jelena i sl.
28 Smrću životinja slične mase kao mačka i kokoška. Inače, prosječna mačka teži od 5 do 7,5 kg, a prosječna kokoška od 3 do 4 kg. Znači, smrću životinja koje imaju sličnu masu kao mačka, odnosno kokoška, kao što su: patka, guska, ćurka, lisica, lasica, kuna, rakun, tvor i sl.
29 Mustehabb je (pohvalno) iscrpiti 50-60 vedara.
30 Smrću životinja slične zapremine kao miš. Inače, miš teži oko 0,5 kg. Znači, smrću životinja koje imaju sličnu masu kao miš, poput vrapca, vrane, čavke, gavrana, puha, vjeverice, hrčka i sl.
31 Mustehabb je iscrpiti 30 vedara.
32 Izmet brava (ovaca i koza).
33 Izmet konja, magaraca, muli i mazgi.
34 Izmet krava i bivola.
35 Ni bilo koje ptice koja se smije jesti.
36 Tj. nema crvenu krv kopnenih životinja.
37 Hanefijski pravnici se razilaze da li je žaba kopnena ili vodena životinja. Slično razilaženje postoji i među biolozima, zato su žaba i njoj sl. životinje nazvane vodozemcima, tj. kopneno-vodenim životinjama.
38 U slučaju kada vrijeme upada nije poznato. Tada treba ponoviti sve namaze klanjane u ta 24 sahata.
39 U slučaju kada vrijeme upada nije poznato. Tada treba ponoviti sve namaze klanjane u ta 72 sahata.
40 Tada se trebaju ponoviti svi namazi klanjani od časa upada životinje do časa njenog vađenja, tj. u slučaju kada je vrijeme upada poznato.

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses