ajet top

Pridavali su veliku važnost stjecanju znanja iz časnog Kur'ana i svijetlog Sunneta

  • Kategorija: Duhovni odgoj

img 6609

Uzvišeni Hakk kaže:
„(Poslaniče!) Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.“ (Sad, 29)
„Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i namaz obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati.“ (Fatir, 28)
Časne ajete, koji su objavljivani na njegovo čisto srce, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odmah je učio svojim ashabima, a poslije toga i ashabijkama. Svi su učili napamet Objavu koja je dolazila, a jedan dio su zapisivali i čuvali kod sebe. Zapisivanje Kur'ana među ashabima bilo je toliko rašireno da je većina njih bila zauzeta ovim poslom. Čak i oni koji nisu znali čitati i pisati dolazili u mesdžid sa materijalom za pisanje, tražeći od pisara Objave da im prepišu ajete koji su objavljeni.
Kur'an-i Kerim je na taj način dokumentovan još od prvog perioda islama, čak i u vremenu velikog i nepodnošljivog nasilja kojeg su Kurejšije činile nad muslimanima. To vidimo i na primjeru hazreti Omera, radijallahu anhu, koji je u prvim godinama Objave prihvatio islam nakon što je pročitao ajete zapisane na jednom listu (papirusa).
Prilikom Prisege na Akabi Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, predao je Rafiju ibn Maliku, radijallahu anhu, zapisan tekst svih sura i ajeta koji su do tada bili objavljeni. Kada se Rafi, radijallahu anhu, vratio u Medinu, u svojoj mahali je sagradio mali mesdžid u kojem je muslimanima učio ove sure i ajete. Inače, ovaj mesdžid je prvi mesdžid koji se sagrađen u historiji islama.
Abdulhamid Kišk, komentator Kur'ana, kaže:
„Kada bi neko od ashaba došao svojoj kući, supruga bi mu postavila dva pitanja:
1) Koliko je ajeta Kur'ana danas objavljeno?
2) Šta si zapamtio od hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?“ (Fi Rihabi't-tefsir, I, 26)
Koliko su časni ashabi bili čvrsto vezani za Kur'an potvrđuju nam slijedeće riječi Abdullaha ibn Mes'uda, radijallahu anhu:
„Tako mi Allaha, osim kojega nema drugog Boga, nijedna sura iz Allahove Knjige nije objavljena a da je ne znam gdje je objavljena, niti je ijedan ajet iz Allahove Knjige objavljen a da ja ne znam povodom čega je objavljen. Kada bih znao nekoga ko bolje poznaje Allahovu Knjigu od mene, do kojeg mogu stići devom, otišao bih kod njega jašući!“ (Buhari, Fedailu'l-Kur'an, 8)
Kada bi svoje učenike poučavao nekom ajetu, Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, govorio bi:
„Ovaj ajet je vrjedniji od svega što Sunce obasjava, ili: od svega što je na Zemlji!“ Ovo bi rekao za svaki ajet iz Kur'ana. (Vidi: Hejsemi, Medžmeu'z-zevaid, VII, 166)
Također, i sljedeće njegove riječi pokazuju kakav su pristup imali ashabi u odnosu na stjecanje znanja:
„Ko želi znanje, neka razmišlja o značenju Kur'ana i posveti se njegovom učenju! Uistinu je u Kur'anu sadržano znanje drevnih i potonjih generacija.“ (Hejsemi, VII, 165; Bejheki, Šuabu'l-iman, II, 331)
Časni ashabi okupljali su se da bi razgovarali o Kur'anu i hadisu, a među njima su se u tome posebno isticali ashabi suffe, koji su trajno boravili Mesdžid-i Nebeviju. Oni bi svakodnevno učili Kur'an, a noću bi razgovarali o njegovim ajetima.
Hazreti Omer, radijallahu anhu, prilikom učenja Kur'ana dugo bi razmišljao o ajetima kako bi bolje razumio njegovo značenje i primijenio ga u svom životu. Stoga je rekao:
„Upotpunio sam suru El-Bekare za dvanaest godina (tj. naučio sam je napamet i primijenio njene propise u životu) i iz zahvalnosti Allahu zbog toga sam zaklao devu za kurban.“ (Kurtubi, I, 40)
Imam Malik, rahimehullah, zabilježio je predaju u kojoj se navodi da je Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, nakon punih osam godina studioznog učenja sure El-Bekare naučio ju napamet i primijenio njene propise u životu. Učio je i primjenjivao njene zapovijedi, zabrane i svaki propis koji je sadržan u njoj.
U tom smislu su i riječi hazreti Ebu Bekra, radijallahu anhu, koji je rekao:
„Draže mi je razumjeti jedan ajet iz Kur'ana nego ga naučiti napamet.“ (Ibn'l-Enbari, Kitabu idahi'l-vakf, I, 23)
Neki čovjek je došao kod Zejda ibn Sabita, radijallahu anhu, i upitao ga šta misli o sedmičnom učenju hatme Kur'ana, na što mu je odgovorio:
„To je lijepo, ali ja više volim proučiti hatmu za petnaest ili dvadeset dana. Ukoliko me pitaš: Zašto?, to je zbog činjenice što za toliko vremena mogu bolje razmišljati o značenju Kur'ana.“ (Muvetta, Kur'an, 4)
Hazreti Osman, radijallahu anhu, naredio je komisiji pisara i hafiza Kur'ana da u više primjeraka umnože izvornik Kur'ana (Mushaf) koji je sakupljen za vrijeme Ebu Bekrovog hilafeta, a potom je podstaknuo muslimane da iz ovih primjeraka prepisuju i sačine svoje Mushafe.
Poznato je da muslimani do hazreti Osmanovog hilafeta nisu posjedovali Kur'an u formi Zbirke (Mushafa) koja sadrži cjelokupnu Objavu, nego su posjedovali samo neke njegove sure ili ajete. Naime, sa smrću Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, okončana je Objava Kur'ana, a prvi halifa, hazreti Ebu Bekr, radijallahu anhu, imenovao je komisiju pisara i hafiza Kur'ana koji su listove Kur'ana sakupili i smjestili u zbirku zvanu „Mushaf“. Autentičnost ovog izvornika potvrdilo je na hiljade hafiza Kur'ana koji su živjeli u vrijeme hazreti Osmanovog hilafeta i od tada počinje masovno prepisivanje Kur'ana.
Ubejdullah ibn Abdullah, radijallahu anhuma, prenosi da je jedan od primjeraka Mushafa koji su umnoženi za vrijeme hazreti Osmanovog hilafeta čuvan u Vjerovjesnikovom mesdžidu u Medini, te da se poslije svakog sabah-namaza iz njega učilo džematu.
Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, slao je učene ashabe u različita mjesta da ljude poučavaju Kur'anu i Poslanikovom sunnetu. Tu praksu su nastavili i njegove pravedne halife poslije njega. Primjerice, kada je Mus'ab ibn Umejr, radijallahu anhu, došao u Medinu kao muallim, poučavao je ljude islamu i u svakoj prilici im učio Kur'an.
Ebu'd-Derda, radijallahu anhu, poslan je u Šam, gdje je dugo vremena živio i razvio veoma poznatu halku znanja. Broj njegovih učenika prelazio je više od 1600. Učenike je razvrstavao u deset razreda. Na čelo svakog razreda imenovao bi po jednog od naprednijih učenika kao muallima (učitelja), a on bi obilazio svaki razred, prateći napredovanje učenika na svakom nivou njihovog obrazovanja. Na taj način mlađi učenici su bivali počašćeni da uzimaju znanje od ovog mubarek sahabije, dok su stariji i napredniji učenici bili su počašćeni da budu učenici koji uzimaju znanje od njega, ali i učitelji koji podučavaju druge. Isti metod su primjenjivali i drugi ashabi koji su podučavali znanju.
Hazreti Omer, radijallahu anhu, poslao je Jezida ibn Abdullaha bedevijskim plemenima koja su živjela daleko od Medine da ih podučava Kur'anu, dok je Ebu Sufjana imenovao inspektorom koji je provjeravao kako i koliko su naučili. Pored toga, postavio je i trojicu ashaba da Kur'anu podučavaju djecu u Medini i odredio im mjesečnu plaću od 15 dirhema. Naredio im je da svako dijete, pa čak i odrasli, trebaju naučiti po pet ajeta koji su im lahki za pamćenje.
Ibn Abbas, radijallahu anhuma, podučavao je Kur'anu naprednije učenike. Gdje god bi putovao, tragaoci za znanjem bi se okupljali oko njega. Kada je jednom prilikom otišao u Basru (Irak), stojeći na nogama se obratio ljudima i tom prilikom im proučio cijelu suru El-Bekare, objašanjavajući propise koji su sadržani u toj suri.
Jednom prilikom hazreti Alija, radijallahu anhu, čuo je glasove u mesdžidu u Kufi, pa je upitao prisutne o čemu se radi. Kada su ga obavijestili da neki ljudi uče Kur'an i druge poučavaju Kur'anu, rekao je:
- Blago njima! Ljudi poput njih bili su najdraži Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem. (Hejsemi, Medžme'uz-zevaid, VII, 162)
Jedan od najpoznatijih mufessira među tabi'inima, Mudžahid (umro: 103.g. po Hidžri), obavještava nas da je Ibn Ebi Lejla, veliki učenjak u hadisu, fikhu i kiraetima, sačinio biblioteku u kojoj su bili smješteni samo Mushafi iz kojih su učili ljudi koji su dolazili da zajedno uče Kur'an.
Ebu Abdurrahman Es-Sulemi u vrijeme halife hazreti Osmana, radijallahu anhu, počeo je podučavati Kur'anu i taj posao je nastavio raditi dugi niz godina. Jednom prilikom, pokazujući rukom prema Kufanskom mesdžidu, u kojem je bio imam i učitelj Kur'ana, rekao je:
„Jedini razlog zbog kojeg sam ovdje jeste želja da postignem radosnu vijest sadržanu u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
„Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i druge podučava Kur'anu.“ (Buhari, Fedailu'l-Kur'an, 21; Tirmizi, Fedailu'l-Kur'an, 15/2907).

Pored učenja Kur'ana, ljudi u sretnom stoljeću su pridavali veliku pažnju i učenju časnog hadisa. Jedan od svijetlih primjera njihovog vidimo kod Urveta ibn Zubejra, radijallahu anhuma, koji kaže:
„Jednom prilikom mi je moja tetka, hazreti Aiša, radijallahu anha, kazala: 'Sestriću, čula sam da će Abdullah ibn Amr (r.a.) prilikom putovanja na hadž navratiti kod mene. Vidi se s njim i pitaj ga, jer je on prenio mnogo znanja od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.'“ I zaista, Urve ibn Zubejr se susreo sa Abdullahom ibn Amrom i tom prilikom mu postavio mnogo pitanja. (Muslim, Ilm, 14)
Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, bilježio je hadise još za života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sakupio čitavu riznicu hadisa.
U pogledu stjecanja znanja nisu se trudili samo mlađi, nego i stariji ashabi. Bez obzira na godine, svi oni su ulagali veliki trud kako bi proširili svoje znanje i spoznaju.

Osman Nuri Topbaš, Zajednica u sretnom stoljeću (Asr-ı Saadet Toplumu)

Prijevod: Abdulaziz Rizvić

 

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses