ajet top

Ibn Tejmijje nije slijedio akidu selefa

  • Kategorija: Akaid

asmaa allah alhosna

Ibn Tejmijje i njegovi učenici su odstupali od preovladavajućeg pristupa unutar islamskog učenja u vezi sa stavom selefa (prvih generacija) oko pitanja Božijih svojstava koja su spomenuta u Tekstovima (es-sifat el-haberijje) za koji je poznato da je to tefvid, odnosno ostavljanje komentarisanja, tumačenja i govora oko značenja istih i prepuštanje toga Allahu jer samo On zna šta je značenje Njegovog govora. “ Tumačenje njihovo zna samo Allah“ (Ali Imran, 7)

Ibn Tejmijje je jasno rekao: Ovo nije stav selefa, već je stav selefa potvrđivanje (isbat), tj. da Allahu potvrdimo ono što je Sam Sebi potvrdio i da Mu negiramo ono što Sam Sebi negira. Pa ako je rekao:“Njegove dvije ruke su pružene“(El-Maide, 64), mi ćemo kazati: On ima dvije ruke, ali one nisu kao naše. Ako je rekao:“Da ne kaže čovjek:'Teško meni zbog onoga što sam prema Allahovoj strani propustio“, mi ćemo kazati: Allah ima stranu, ali nije kao naša. Ako u hadisu stoji:“Naš Gospodar se spušta na ovozemaljsko nebo u posljednjoj trećini noći“, mi ćemo kazati: On se spušta, ali to nije kao naše spuštanje. A što se tiče zastupanja tefvida, što je rašireno, to nije stav selefa, već je to novotarski stav!!

Dugo je trajala rasprava o ovom pitanju između učenjaka pristalica selefa i halefa (kasnijih generacija), odnosno između pristalica Ibn Tejmijje i njihovih protivnika. Jedan od učenjaka Al-Azhara, Šejh Mensur Muhammed Uvejs je napisao knjigu koju je naslovio „Ibn Tejmijje nije selefija“ misleći pod tim da je odstupio od stava selefa negirajući da je njihov stav tefvid. Pri tome je naveo brojne citate koji ukazuju da je stav selefa tefvid i da je Ibn Tejmijje odstupio od pravca selefa u tom pitanju.

Knjiga je brzo nestala s tržišta i nije ponovo štampana. Pokušavao sam doći do primjerka, ali nisam uspio u tome. Onda sam sreo autora knjige, kojeg sam od prije poznavao, u Kuvajtu gdje je radio kao imam i hatib u džamiji. Upitao sam ga za tu knjigu. On se okrenuo desno i lijevo i onda mi rekao: Molim te, ne spominji tu knjigu. Ovdje ima skupina koja ako sazna da sam ja autor te knjige, neće me ostaviti niti jedan dan u ovoj državi i dići će dunjaluk na noge protiv mene.

Ovako žive ljudi u okruženju intelektualnog terora, kada jedna škola vlada nad drugima, samo ona govori i ne dopušta drugima da kažu što imaju, jer je potpomognuta političkom, ekonomskom ili nekom drugom moći.

Prije nekoliko godina je naš brat i kolega dr. Muhammed Ajjaš El-Kubejsi, jedan od iračke uleme, napisao vrijedno djelo oko pitanja Božijih svojstava. Pristupio mu je na akademski način, pridržavajući se i ne odstupajući od šerijatskih i razumskih argumenata. Nije pobijao razum predajama niti predaje razumom s obzirom da nema suprostavljenosti između vjerodostojnih predaja i čiste logike, kao što je to dokazivao i Ibn Tejmijje u svojoj poznatoj knjizi od deset tomova pod naslovom „Der'u tearudil-akli ven-nakli“.

Dr. El-Kubejsi je došao da zaključka da je među selefom bilo onih koji su činili isbat, onih koji su zastupali tefvid i onih koji su tumačili (te'vil). Čak je i te'vil potvrđen od selefa. I to je istina. Ovim sam se koristio prilikom pisanje svoje knjige „Fusul fil-akideti bejnes-selef vel-halef“ u kojoj sam spomenuo mišljenje koje preferiram u vezi s ovim teškim pitanjem oko koga se sukobljavaju mišljenja i razlikuju stavovi učenjaka te je bitka rasplamsana i u vremenu u kojem živimo.

Rezime onoga do čega sam došao je sljedeći:

Držim se stava selefa u vezi sa Tekstovima koji govore o svojstvima koja kod ljudi imaju značenje reakcije, kao što su: milost i srdžba, ljubav i mržnja, radost, ljubomora, divljenje i sl. Potvrđujemo ih Allahu onako kako ih je Sebi potvrdio i nema potrebe za njihovim tumačenjem. Kažemo: Njegova milost nije kao naša, Njegova srdžba nije kao naša i Njegova radost nije kao naša. Kao što kažemo: Njegovo znanje nije kao naše, Njegov slušanje nije kao naše, Njegovo viđenje nije kao naše itd.

Što se tiče tekstova koji ukazuju na to da je Allah iznad i slično, mi to potvrđujemo Uzvišenom Allahu i tumačimo ih onako kako su ih protumačili najpouzdaniji učenjaci koji su slijedili stav selefa i kao što je to pojasnio El-Vasiti u svom djelu „EN-Nasiha“.

A što je se tiče Tekstova koji svojim bukvalnim značenjem upućuju na tjelesnost i organe koji su dijelovi tijela ljudi i drugih stvorenja, ovdje preferiram tumačenje (te'vil), ako je blisko i prihvatljivo i nije daleko i uslijeno, kao što je to stav imama Ibn Abdis-selama i Ibn Dekika El-'Ida, Allah im se smilovao.

Dr. Jusuf El-Kardavi

(Iz predgovora knjige „El-Kavlu Et-temam bi isbat et-tefvid“ od autora Sejf bin Alijja El-Asrijja)

  1. Akaid
  2. Fikh
  3. Društvo i kultura
  4. Pitanja i odgovori
  5. Duhovni odgoj
Mjesto filozofije u islamu

Mjesto filozofije u islamu

03.02.2017.

Koje mjesto zauzima filozofija u islamu? Do kojih granica može doprijeti razum kao osnovno sredstvo spoznaje u filozofiji?...

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

Kako je iskrivljeno učenje Imama Ahmeda

03.01.2017.

Imam Ibnul-Dževzi (preselio 597. po hidžri) je jedan od istaknutih alima hanbelijskog mezheba koji je iza sebe ostavio...

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

Kuda vodi pogrešno tumačenje (Tahavijeve) akide

29.03.2016.

Uzvišenom Allahu se ne pripisuju mjesto, vrijeme i svojstva stvorenja Govoreći o vjerovanju sljedbenika Sunneta  (ehlu-s-sunne ve-l-džema'a), Imam Ebu...

Sur i čišćenje bunareva

Sur i čišćenje bunareva

05.10.2016.

  NURU-L-IDAH 2. DIO Autor: Hasan ibn Ammar eš-ŠurunbulaliUvod, prijevod i komentar: Jusuf Džafić 1.2. Poglavlje o suru U slučaju da malu...

Propisi o vodama

Propisi o vodama

11.08.2016.

NURU-L-IDAH_1. DIO-Vode Autor: Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali Prijevod i komentar: Jusuf Džafić   Knjiga I Čistoća (Taharet) 1.1. Poglavlje o vodama Vode kojima...

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

Hasan ibn Ammar eš-Šurunbulali el-Vefai el-Ezheri i njegov Nuru-l-idah

28.03.2016.

Koliko je tačno djela Šurunbulali napisao teško je utvrditi, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da dobar dio...

Šehidi Bedra

Šehidi Bedra

12.06.2017.

U bici na Bedru muslimani su imali četrnaest šehida, šest muhadžira i osam ensarija. Njihova imena su: 'Ubejde bin...

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju učača Kur'ana

Aldin Šahbazović osvojio prvo mjesto na 22. Evropskom takmičenju…

26.10.2015.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Zagreb, Svjetska organizacija za hifz iz Džidde (Saudijska Arabija) i...

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

BOSNA I BOŠNJACI U DJELIMA DOBRICE ĆOSIĆA (1.dio)

14.10.2015.

U posljednjoj deceniji XX. stoljeća, državna zajednica Socijalistička Fedarativna Republika Jugoslavija se ratom i stradanjima raspala, a njene...

Potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta

20.09.2015.

Pitanje: halalite na zahmetu, jedan moj jaran mi je poslao ovaj video i govori da je strogo zabranjeno potiranje vrata prilikom uzimanja abdesta. Ja izbezumljen, ne znam šta da kažem, prvi put čujem ovakvo nešto, subhanallah https://www.youtube.com/watch?v=dmItnbsdU1s&app=desktop Odgovor: Prema stavu većine hanefijskih učenjaka, Imama El-Gazalija od šafijskih...

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

Pismo Imama El-Gazalija Velikom veziru Dijaul-mulku

28.06.2017.

Kada je bio na vrhuncu  slave i popularnosti kao jedan od najvećih učenjaka na akademiji Nizamijji u Bagdadu...

Istinska nada je ona koju prati djelo

Istinska nada je ona koju prati djelo

09.06.2017.

Svaka zahvala i hvala pripada Uzvišenom Allahu. Samo Njemu robujemo i od Njega pomoć tražimo. Njega molimo da...

Jedna kapljica u okeanu

Jedna kapljica u okeanu

18.02.2017.

Niko ne može bolje razumjeti umjetničko djelo i znati njegove tanahnosti i tajanstvenosti koje su utkane u njegovu...

next
prev
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses